Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Сангийн сайдын тушаал №145 – Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай.

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:

Тушаал-145 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай