МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2017-2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

УИХ-ын чуулганы 2015 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж баталсан.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулиар

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл
2016 он 2017 он 2018 он
1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 5 4,4 6,8
2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин /хувь/ 6,0 6,0 6,0
3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 6 642,0 6 956,3 7 316,4
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 24,6 22,9 21,5
4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 7 722,8 7 869,2 7 998,3
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 28,6 25,9 23,5
5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ -114,6 146,4 129,2
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -0,4 0,5 0,4
6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ -1 080,8 -912,8 -681,9
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -4,0 -3,0 -2,0
7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 1 453,9 1 426,4 1 213,4
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 5,4 4,7 3,6
8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 14 861,3 15 213,8 13 639,0
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 55,0 50,0 40,0
9 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 303,5 315,6 328,2
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 1,1 1,0 1,0