Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. Тушаал №133

Сангийн сайдын тушаал №133 – Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай.
Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:

Тушаал-133 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай