2014 Оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

2014 оны төсөвт тодотгол хийгдсэнтэй холбоотойгоор төсвийн сар, улирлын хуваарь шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:

Сайдын тушаал-247 Төсвийн шинэчилсэн хуваарь батлах тухай

Тушаал-247 Хавсралт-1 Монгол улсын төсвийн орлогын сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-2 Монгол улсын төсвийн зарлага санхүүжилтийн сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-3 орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-4 орон нутгийн төсвөөс ОНХНС-д төвлөрүүлэх орлогын сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-5 ОНХНС-с аймаг нийслэлийн ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-6 улсын төсвөөс орон нутагт олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-7 улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-8 эрчим хүч дулааны алдагдлын татаасын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-9 төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар улирлын хуваарь

Тушаал-247 Хавсралт-10 НДС-н төсвийн сар улирлын хуваарь Тушаал-247 Хавсралт-11 ХХС-н төсвийн сар улирлын хуваарь