Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. 2014-09-04

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 9-р сарын 04-ний өдрийн 191 дүгээр тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-191 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1

Хавсралт-2

Хавсралт-3

Хавсралт-4