МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2016-2017 ОНЫТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ БАТЛАГДЛАА

Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын болон Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд заасны дагуу хэлэлцэн, 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан болно.

Энэ хуулиар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтүүдийг доор дурьдсанаар баталлаа.

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл

Төсвийн төсөөлөл

2015 он

2016 он

2017 он

1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/

10.2

7.0

5.9

2

Хэрэглээний үнийн индексийн түвшин

7.0

6.0

6.0

3

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

7,201.1

7,322.2

7,793.0

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

29.4

26.5

25.6

4

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/

7,690.9

7,874.9

8,400.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

31.4

28.5

27.6

5

Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлт /тэрбум төгрөг/

378.5

184.0

525.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

1.5

0.7

1.7

6

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/

-489.8

-552.7

-607.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

-2.0

-2.0

-2.0

7

Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/

1,967.3

2,026.3

2,127.7

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

8.0

7.3

7.0

8

Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/

9,796.5

11,054.6

12,154.5

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

40.0

40.0

40.0

9

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/

272.8

285.8

298.8

-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд
эзлэх хувь

1.1

1.0

1.0

 

Хуулийг үзэх: http://www.legalinfo.mn/law/details/10410?lawid=10410