Төсвийн сар, улирлын хуваарь шинэчлэгдэн батлагдлаа

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан 2014 оны төсвийн сар, улирлын санхүүжилтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж Сангийн сайдын 2014 оны 06-р сарын 04-ний өдрийн 123 тоот тушаалаар батлууллаа.

Тушаал – Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-01 – Монгол улсын 2014 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-02 – Монгол улсын 2014 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-03 – Улсын төсвөөс 2014 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарь

Хавсралт-04 – Орон нутгийн төсвөөс 2014 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-05 – ОНХНС-с аймаг, нийслэлийн ОНХНС-д олгох орлогын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-06 – Улсын төсвөөс 2014 оны төсвийн жилд орон нутагт олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-07 – Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тодотгосон хуваарь

Хавсралт-08 – Эрчим хүч, дулааны алдагдлын 2014 оны татаасын хуваарь

Хавсралт-09 – Монгол улсын 2014 оны төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн сар, улирлын хуваарь

Хавсралт-10 – Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

Мөн түүнчлэн батлагдсан төсвийн сар, улирлын санхүүжилтийн хуваарийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлсэн болно.

ТЕЗ-дад хүргүүлсэн сар, улирлын хуваарь