Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2014 оны худалдан авах ажиллагааны 1 дүгээр улирлын явц, үр дүнгийн талаар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлангаас харахад улсын хэмжээнд нийт 5463 тендер шалгаруулалт зохион байгуулахаас 1076 тендер зарлагдаж, 178 нь гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна.  Улсын төсвийн хөрөнгө болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах шаардлагатай байна.

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2014 оны I улирлын худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

Өөрөө

Хувь

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

Яамд

500

     727,568,425.89       99,391,126.52     266

53%

           163

33%

             67

13%

Аймаг

336

        170,263,013.08       18,969,643.56            269

80%

             72

21%

Бусад

240

        339,500,238.32       68,967,376.77     217

90%

           170

71%

             39

16%

НИЙТ

1076

     1,237,331,677.30      187,328,146.84     483

45%

           602

56%

           178

17%

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Өөрөө

Хувь

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД

3

27%

3

27%

1

9%

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

3

100%

3

100%

3

100%

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

1

8%

0

0%

0

0%

САНГИЙН САЙД

22

96%

17

74%

11

48%

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

45

80%

26

46%

22

39%

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

5

71%

5

71%

4

57%

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

18

25%

16

22%

7

10%

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

2

20%

2

20%

1

10%

ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД

3

75%

2

50%

0

0%

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

31

31%

29

29%

6

6%

УУЛ, УУРХАЙН САЙД

2

100%

0

0%

0

0%

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД

34

100%

31

91%

9

26%

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД

4

100%

3

75%

0

0%

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

0

0%

0

0%

0

0%

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

85

70%

18

15%

0

0%

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

8

100%

8

100%

3

38%

НИЙТ

266

53%

163

33%

67

13%

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

АРХАНГАЙ

         17

89%

          2

11%

БУЛГАН

         11

100%

          1

9%

СЭЛЭНГЭ

          9

82%

          2

18%

ДАРХАН-УУЛ

          9

100%

          2

22%

ХЭНТИЙ

         18

95%

          2

11%

ЗАВХАН

          5

63%

         –

0%

ГОВЬ-АЛТАЙ

         12

100%

         –

0%

СҮХБААТАР

         10

59%

          2

12%

БАЯН-ӨЛГИЙ

         12

100%

          4

33%

ГОВЬСҮМБЭР

          7

100%

         –

0%

ДОРНОД

         20

95%

         –

0%

ӨВӨРХАНГАЙ

         17

94%

        13

72%

БАЯНХОНГОР

         19

100%

        17

89%

ТӨВ

         10

83%

         –

0%

УВС

         14

78%

          6

33%

ХӨВСГӨЛ

         16

84%

          4

21%

ӨМНӨГОВЬ

          7

100%

         –

0%

ДОРНОГОВЬ

          8

100%

          3

38%

НИЙСЛЭЛ

         17

31%

          9

16%

ДУНДГОВЬ

         15

94%

          3

19%

ХОВД

          9

82%

          1

9%

ОРХОН

          7

100%

          1

14%

НИЙТ

       269

80%

        72

21%

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Өөрөө

Хувь

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

ЗГХЭГ               –

0%

            –

0%

              –

0%

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР            7

100%

         2

29%

              –

0%

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗАР            1

100%

         1

100%

           1

100%

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР            1

100%

         1

100%

           1

100%

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС            2

100%

         2

100%

           2

100%

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР            1

33%

         1

33%

              –

0%

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН БАГЦ            1

6%

         1

6%

           1

6%

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР        202

100%

      162

80%

         34

17%

УИХ-ЫН ТАМГЫН ГАЗАР            1

100%

            –

0%

             –

0%

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКРУРОР            1

100%

            –

0%

              –

0%

НИЙТ

      217

90%

    170

71%

        39

16%