Монгол Улсын 2014 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлагдлаа

1420140102_10051887_Page_1

1420140102_10051887_Page_2

Дэлгэрэнгүй тооцоог доорх холбоосоос татан авна уу:

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийн тооцоо

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хуваарь