Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн системийн техникийн гарын авлага

Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс нь нийт төрийн сан, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн үйл хэргийг тус яамнаас үзүүлж буй мэдээллийн cистемийн үйлчилгээг ашиглан явуулахад үзүүлэх технологийн дэмжлэгийг 11 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэйгээр өгч байна. Тус хэлтэс нь дурьдсан дэмжлэгээс гадна cистемийн тогтвортой ажиллагааг хангахтай холбоотой олон төрлийн ажил хийдэг тул эцсийн хэрэглэгч бүртэй тулж ажиллах боломжгүй байдаг. Иймд тулгарсан  суудлыг нарийн оношлох, өөрийн хэмжээнд шийдвэрлэх, цаашид зөв газар, хэлтэстэй холбогдон богино хугацаанд шийдвэрлүүлэх зорилгоор 2008 онд гаргасан тус гарын авлагыг шинэчлэн хэвлүүллээ.

Сангийн яам
Төрийн захиргааны удирдлагын газар
Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс

Доорх холбоосоор орж гарын авлагыг татаж авна уу