Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад батлагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлын тендер зарласан байдал

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад батлагдсан хөрөнгө

оруулалтын ажлын тендер зарласан байдал 35 хувьтай байна.

 Засгийн газрын 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02 тоот албан даалгаврын дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар 2013 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны явцын дүнг улирал бүрийн дараа сарын 15-ны дотор Сангийн яаманд хүргүүлж байх үүрэг өгөгдсөн

 Энэхүү албан даалгаврын дагуу явцын мэдээгээ ирүүлээгүй Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Төрийн албаны зөвлөл Хүний эрхийн үндэсний комисс, Улсын ерөнхий прокурорын газар зэргээс бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын тайланг Сангийн яам хүлээн авч нэгтгээд байна.

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 1 дүгээр тайлангаас харахад улсын хэмжээнд нийт 1802 тендер шалгаруулалт зохион байгуулахаас 772 тендер зарлагдаж, 205 нь гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна. Тендер шалгаруулалтыг дүгнэж дуусган гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ний дотор эхлүүлсэн байх үүрэг даалгаврын биелэлт 11 хувьтай байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2013 оны I улирлын

худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Нийт

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

Яамд

1

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

Тайлан ирүүлээгүй

2

Барилга, хот байгуулалтын яам

62

11

18%

1

2%

3

Батлан хамгаалах яам

48

22

46%

19

40%

4

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Тайлан ирүүлээгүй

5

Гадаад харилцааны яам

41

5

12%

5

12%

6

Зам тээврийн яам

36

17

47%

0

0%

7

Сангийн яам

26

8

31%

1

4%

8

Соёл, спорт, аялал жуучлалын яам

53

8

15%

1

2%

9

Уул уурхайн яам

12

11

92%

6

50%

10

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам

38

23

61%

0

0%

11

Хөдөлмөрийн яам

4

0

0%

0

0%

12

Хууль зүйн яам

23

17

74%

6

26%

13

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

46

13

28%

9

20%

14

Эдийн засгийн хөгжлийн яам

7

7

100%

7

100%

15

Эрчим хүчний яам

6

6

100%

6

100%

16

Эрүүл мэндийн яам

32

4

13%

0

0%

НИЙТ

434

152

35%

61

14%

Аймаг

1

Архангай

31

20

65%

19

61%

2

Баян-Өлгий

35

7

20%

4

11%

3

Баянхонгор

Тайлан ирүүлээгүй

4

Булган

Тайлан ирүүлээгүй

5

Говь-Алтай

55

20

36%

3

5%

6

Говьсүмбэр

81

4

5%

0

0%

7

Дархан-Уул

24

10

42%

1

4%

8

Дорноговь

65

54

83%

24

37%

9

Дорнод

72

12

17%

1

1%

10

Дундговь

Тайлан ирүүлээгүй

11

Завхан

67

30

45%

10

15%

12

Орхон

69

30

43%

11

16%

13

Өмнөговь

22

11

50%

6

27%

14

Өвөрхангай

Тайлан ирүүлээгүй

15

Сэлэнгэ

Тайлан ирүүлээгүй

16

Сүхбаатар

33

23

70%

4

12%

17

Төв

33

17

52%

0

0%

18

Увс

62

40

65%

8

13%

19

Улаанбаатар

128

52

41%

1

1%

20

Ховд

21

11

52%

1

5%

21

Хөвсгөл

66

41

62%

3

5%

22

Хэнтий

24

15

63%

8

33%

НИЙТ

888

397

45%

104

12%

Бусад

1

Авлигатай тэмцэх газар

4

3

75%

0

0%

2

Ерөнхий сайдын багц

36

23

64%

16

44%

3

Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

Тайлан ирүүлээгүй

4

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

21

10

48%

5

24%

5

Санхүүгийн зохицуулах хороо

2

1

50%

1

50%

6

Сонгуулийн ерөнхий хороо

2

2

100%

2

100%

7

Төрийн албаны зөвлөл

Тайлан ирүүлээгүй

8

УИХ-ын тамгын газар

9

1

11%

1

11%

9

Улсын дээд шүүх

Худалдан авах ажиллагаа хэрэгжүүлээгүй.

10

Улсын ерөнхий прокурорын газар

Тайлан ирүүлээгүй

11

Үндсэн хуулийн цэц

2

2

100%

1

50%

12

Үндэсний аудитын газар

Тайлан ирүүлээгүй

13

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл

Худалдан авах ажиллагаа хэрэгжүүлээгүй.

14

Үндэсний статистикийн хороо

2

2

100%

2

100%

15

Хүний эрхийн үндэсний комисс

Тайлан ирүүлээгүй

18

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах үндэсний комисс

1

1

100%

1

100%

19

Шадар сайд /Худалдан авах ажиллагааны газар/

391

176

45%

9

2%

20

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

10

2

20%

2

20%

НИЙТ

480

223

46%

40

8%

НИЙТ

1802

772

43%

205

11%