ТӨСВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ СУРГАЛТ

Огноо: 2012 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр

Сургалт болох газар :  Сангийн Яамны 9 дүгээр давхарын Түшээ танхимд

Үргэлжлэх хугацаа:   1 өдөр

Сургалтын хэлбэр: Лекц, хэлэлцүүлэг

Оролцогчид : Төрийн захиргааны төв байгууллага, агентлагуудын санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, төсвийн болон хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зохион байгуулагч: Сангийн яам, Дэлхийн банкны Олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны төсөл

 

Цагийн хуваарь

Сургалтын сэдэв

Сургалтыг удирдах газар, хэлтэс, илтгэгч

2012 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр

08.40-09.00

Бүртгэл                              Төсвийн бодлогын газар

09.00-09.10

Сургалтын нээлт Сангийн Дэд сайд С.Пүрэв 

09.10-09.40

Ерөнхий харилцаа

–          Төсвийн тухай хууль, төсвийн зарчим, төсвийн жил, цагалбар

–          Төсвийн талаарх төрийн байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрх

–          Төсвийн бүтэц, төсөв боловсруулах өргөн мэдүүлэх батлах

–          Төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, гүйцэтгэл

–          Төсвийн урсгал зарлагын бодлого, чиглэл

Б.Нямаа /ТБГ-ын Зарлагын хэлтсийн дарга/

09.40-10.00

–          Төсвийн орлогын бодлого чиглэл, хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар

 

Б.Доржсэмбэд /ТБГ-ын Орлогын  хэлтсийн дарга/

10.00-10.20

–          Хүний хөгжил сангийн төсвийн онцлог, зарим асуудлууд О.Хуягцогт /ТБГ-ын Баялгийн сангийн удирдлагын хэлтсийн дарга/

10.20-10.40

–          Төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого чиглэл, хууль эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар

 

М.Батгэрэл /ТБГ-ын Хөрөнгө оруулалтын  санхүүжилт, хяналтын хэлтсийн дарга/

10.40-11.00

–          Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулга Л.Амгалан  /СХААБГ-ын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

11.00-11.20

Цайны завсарлага

11.20-11.40

Төсвийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл, тайлагналт: 

–          Төрийн сангийн тогтолцоо, бүтэц,  чиг үүрэг

 

 Ц.Ариунсанаа /ТСГ-ын Санхүүжилт, тайлан, бүртгэлийн хэлтсийн дарга/

11.40-12.00

–          Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага шалгуур, эрх үүрэг Ц.Ариунсанаа /ТСГ-ын СТБХэлтсийн дарга/

12.00-12.20

–           Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгох харилцаа Ц.Ариунсанаа /ТСГ-ын СТБХэлтсийн дарга/

12.20-13.00

–          Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам –          ТБ-ын мөнгөн кассын ажиллагааны журам Ш.Санзайдорж/ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

13.00-14.00

Үдийн хоолны завсарлага

14.00-14.20

–          Монголбанк, Арилжааны банкинд данс нээх, хаахтай холбогдсон журам Ц.Наранзул /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/ 

14.20-14.40

–          ЗГСУМС-ийн тухай журам Н.Дэлгэрбат /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

14.40-15.00

–          Төсвийн тайлагналтын хугацааны өөрчлөлтүүд –          Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан боловсруулахад анхаарах асуудлууд Н.Мөнхсүх /ТСГ-ын СТБХэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

15.00-15.20

–          Төрийн сангийн үйл ажиллагааны санхүүгийн дотоод хяналт Л.Наранчимэг /ТСГ-ын ТТХ-ийн мэргэжилтэн/

15.2015.40

Цайны завсарлага

15.40-16.00

–          Мэдээллийн системийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа Б.Алтангэрэл /ТЗУГ-ын Төсвийн мэдээллийн сангийн удирдлагын хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч/

16.00-16.20

Төсвийн хяналт: 

–          Дотоод аудитын ерөнхий ойлголт, дотоод аудитын тогтолцоо, түүний чиг үүрэг

–          Дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зарчим, мөрдөгдөх дүрэм журам, заавар

–          Цаашдын чиг хандлага

Б.Батцэцэг /Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга/

16.20-17.00

Асуулт, хариулт,  ярилцлага

ТСГ, ТБГ, ХААБХэлтэс, ДАХШҮГ