Давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийг цуцлах санал, үндэслэл, тайлбар

May 31, 2012 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Давхар татварын гэрээний улмаас үүсч буй асуудлууд

 

Монгол Улсаас бусад улс оронтой байгуулсан давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийг НҮБ, ЭЗХАХБ-ын давхар татварын гэрээний загварууд, мөн манай улстай хөгжлийн түвшин ойролцоо буюу доогуур зарим улсын (Филиппин, Гана) давхар татварын гэрээтэй харьцуулж үзэхэд, манай улсын хувьд үр ашиг, давуу тал багатай гэрээнүүд хийгдсэн байна. /Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү./

Иймд, давхар татварын гэрээ хэлцлийг засч залруулах, сайжруулах ажлын хүрээнд Сангийн яамнаас Монгол Улсаас бусад улс оронтой байгуулсан бүх давхар татварын гэрээнд харьцуулсан судалгаа хийж үзэхэд Кувейт, Люксембургийн Вант Улс, Нидерландын Вант Улс болон Арабын Нэгдсэн Эмират улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүд хамгийн муу, Монгол Улсын эрх ашигт нийцэхгүй, татварын орлогод ноцтой хохирол учруулах олон заалтуудтай гэрээнүүд болох нь тогтоогдсон.

Дээрх улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээнд гол гол төрлийн суутган татварын хувь хэмжээг хэрхэн тогтоосныг дотоод хуулиар заасан хувь хэмжээтэй харьцуулж доорх хүснэгтэнд харууллаа. (Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээний дэлгэрэнгүй харьцуулсан судалгааг Хавсралт 1. Хүснэгт1-ээс үзнэ үү.)

Татварын төрлүүд

Дотоодын хуулиар авах хувь хэмжээ

Арабын Эмират улстай байгуулсан ДТГ

Кувейт улстай байгуулсан ДТГ

Люксембург улстай байгуулсан ДТГ

Нидерланд улстай байгуулсан ДТГ

Ногдол ашгийн орлогод ногдуулах татвар

20%

0

49%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 0 хувь, бусад тохиолдолд 5 хувь (2)

15/5/0 (3)

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 0 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

Хүүгийн орлогод ногдуулах татвар

20%

0

0

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

Эрхийн шимтгэлийн орлогод ногдуулах татвар

20%

10

10

5

5

МУ-аас эх үүсвэртэйгээр гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогод ногдуулах татвар

20%

Чөлөөлсөн (1)

Чөлөөлсөн (1)

5

5

Хувьцаа борлуулсны олзод ногдуулах татвар

одоогоор хуулийн зохицуулалт байхгүй. ААНОАТ-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар 30% ногдуулахаар санал бэлтгэж байгаа.

ногдуулна. Гэвч татварыг 50%-р бууруулах ба хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

ногдуулна. Гэвч татвар 50%-р буурах ба хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

ногдуулахгүй.

ногдуулахгүй.

(1)     Аж ахуйн үйл ажиллагааны ашиг (төлөөний газар), эсвэл бие даасан үйлчилгээний (байнгын суурьшилтай) бүлгийн заалтууд үйлчлэхгүй тохиолдолд МУ-д чөлөөлөгдөнө.

(2)     Кувейт Улсын Засгийн газар эсвэл түүний харъяа байгууллага 49%-ийн хувьцаа эзэмшдэг бол 0% байна.

(3)     10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5%, 25%-иас доошгүй хувийг 12 сар тасралтгүй эзэмшиж байгаа бол 0%, бусад тохиолдолд15 хувь байна.

Дээрх хүснэгтээс дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:

 1. МУ-н Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу оршин суугч бус татвар төлөгчийн ногдол ашгийн орлогоос 20 хувийн татвар суутган авахаар байдаг. Гэтэл эдгээр улстай байгуулсан давхар татварын гэрээ хэлцлээр ноогдол ашгийн орлогоос огт татвар авахгүйгээр зохицуулагдсан байна. Үүний улмаас Монгол Улс олон тэрбум төгрөгөөр илэрхийлэгдэх татварын орлогоо алдаж байгаа билээ.
 2. МУ-н Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу оршин суугч бус татвар төлөгчийн хүүгийн орлогоос 20 хувийн татвар суутган авахаар байдаг. Гэтэл Люксембург болон Нидерланд улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээгээр банк буюу санхүүгийн байгууллагад төлсөн хүүгийн орлогод, Кувейт болон Арабын Нэгдсэн Эмират Улсуудтай байгуулсан гэрээгээр бүх төрлийн хүүгийн орлогод Монгол Улсад татвар ногдуулахгүй заалттай байна. Үүний улмаас мөн Монгол Улс олон тэрбум төгрөгөөр илэрхийлэгдэх татварын орлогоо алдаж байгаа билээ.
 3. МУ-н Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу оршин суугч бус татвар төлөгчийн эрхийн шимтгэлийн орлогоос 20 хувийн татвар суутган авахаар байдаг. Гэтэл дээрх улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээгээр 5-10 хувиар албан татвар авах зохицуулалттай байна.
 4. МУ-н Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд 2011 оны 11 сарын 25-нд орсон нэмэлт, өөрчлөлтөөр оршин суугч бус татвар төлөгчийн МУ-аас эх үүсвэртэйгээр гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогоос 20 хувийн татвар суутган авахаар болсон. Гэтэл Люксембург, Нидерланд улстай байгуулсан давхар татварын гэрээгээр техникийн үйлчилгээний төлбөрөөс 5 хувиар, Кувейт болон Арабын Нэгдсэн Эмират Улсуудтай байгуулсан гэрээгээр татвар ногдуулахгүй байна.
 5. Манай улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын бүх гэрээнд хувьцаа борлуулсны олзоос Монгол Улс татвар авах зохицуулалт ороогүй байна. Үүний улмаас Айванхоy Майнз компани Сауcгоби сэндс компани дахь өөрийн эзэмшлийн хувьцааг 898.0 сая ам.доллараар Хятадын Чалко компанид борлуулсан ажил гүйлгээ, үүнтэй адилтгах бусад ажил гүйлгээнээс үүсэх хувьцаа борлуулсны олзод Монгол Улс дотоодын татварын хууль тогтоомждоо өөрчлөлт оруулсан ч давхар татварын гэрээ хэлцлийн улмаас татвар авч чадахгүйд хүрч байна.

Давхар татварын гэрээний сул талуудыг ашиглан гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай компаниуд Нидерланд, Люксембург зэрэг улсуудад охин компаниа бүртгүүлэх замаар Монгол Улсад татвар төлөхөөс зайлсхийх нь түгээмэл үзэгдэл болж байна. Үүнийг Ашигт малтмалын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар болон Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас авсан тоо мэдээнд үндэслэн хийсэн судалгааны үр дүнгээс нотолж болохоор байна. Үүнд:

 1. Ашигт малтмалын газраас авсан мэдээллээр 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай 4 компани нийт 80 лиценз эзэмшиж байна. Харин Люксембург улсаас хөрөнгө оруулалттай 3 компани нийт 6 лиценз эзэмшиж байна. Гэвч энэ мэдээлэл хангалттай мэдээлэл болж чадахгүй байна. Тухайлбал, Оюу Толгой компанийн 66 хувийг эзэмшигч Канадын Айванхоу майнз компанийн охин компани Оюу Толгой Нидерланд ХХК нь Оюу Толгой компанийн 61.74 хувийг, Айванхоу Оюу Толгой ХХК (Виржинийн арлуудад бүртгэлтэй) 4.26 хувийг эзэмшдэг. Гэтэл Ашигт малтмалын газраас авсан мэдээлэл дээр Оюу Толгой компанийг Виржинийн арлуудаас хөрөнгө оруулалттай бүртгэлтэй гэж бүртгэсэн байгаа нь учир дутагдалтай байна. Иймд, Виржинийн Арлуудаас хөрөнгө оруулалттай гэж бүртгэсэн ашигт малтмалын лиценз эзэмшигч компаниудын судалгааг мөн хавсралтанд орууллаа.  /Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 3-аас үзнэ үү./
 2. Үндэсний Татварын Ерөнхий Газрын мэдээллийн баазаас авсан мэдээгээр Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай нийт 37 компани байна. Нидерланд улстай байгуулсан давхар татварын гэрээний 31-р зүйл “Газар нутгийн өргөтгөл”-өөр Нидерландын Антиллс болон Аруба улсад уг гэрээ нэгэн адил хамаарахаар байна. Гэвч эдгээр арал, улсуудын кодыг татварын албаны мэдээллийн баазад оруулаагүй байгаа тул Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулаллтай компаниудын мэдээлэл бүрэн гарах боломжгүй байна. Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай гэж бүртгүүлсэн компаниудын дотор Мобиком корпораци, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, Оюутолгой  зэрэг томоохон компаниуд орсон байгаа нь том компаниуд Нидерланд зэрэг улсаар дамжуулж хөрөнгө оруулалтаа Монгол Улсад оруулж ирэх замаар татвараас зайлсхийж байна гэж үзэж бүрэн үндэслэлтэй байна. /Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 4-өөс үзнэ үү./
 3. 3.    Татварын албаны мэдээллийн баазад Люксембург улсаас хөрөнгө оруулалттай гэж бүртгүүлсэн 7 компани байгаагийн дотор Энержи Ресурс компани багтаж байгаа нь мөн л томоохон компаниуд давхар татварын гэрээний сул талыг ашиглаж татвараас зайлсхийж буй явдлыг нотолж байна. /Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 4-өөс үзнэ үү./
 4. АНУ-ын Төрийн сангийн зөвлөхийн хийсэн “Татварын диваажин улс орнуудаас Монгол Улсад хийсэн хөрөнгө оруулалтын судалгаа”-гаар (мэдээллийг Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас авсан) Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо 168 байгаа тус улсаас 1990-2010 оны хооронд орж ирсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 294.0 сая ам.доллар байна. /Дэлгэрэнгүй Хавсралт 5-аас үзнэ үү/

Дээрх судалгаанаас харахад Канад, Япон, АНУ, Хонконг, Хятад зэрэг бусад улсын хөрөнгө оруулалттай томоохон компаниуд (тухайлбал, Мобиком, Энержи ресурс, Оюу Толгой, Бороогоулд, Болдтөмөр ерөө гол зэрэг)-ын хөрөнгө оруулагчид охин компаниа Нидерланд, Люксембург зэрэг улсуудад байгуулах замаар давхар татварын гэрээний сул талыг ашиглаж Монгол Улсад татвар төлөхөөс зайлсхийж байгаа нь тодорхой байна.

Дээрх судалгааг хийх явцад Ашигт малтмалын газар, Татварын ерөнхий газар, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын мэдээллийн баазад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх мэдээлэл зөрөх, хангалттай мэдээлэл гарахгүй байх зэрэг хүндрэлүүд үүсч байсан нь төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох, мэдээллийн баазаа чанаржуулах нэн шаардлагатай байгааг мөн илтгэж байна. Тухайлбал, Ашигт малтмалын ерөнхий газраас авсан мэдээллээр Бороо Гоулд компанийн Нидерландын хөрөнгө оруулалттай компани гэж бүртгэсэн байхад Татварын ерөнхий газрын мэдээллийн баазад Багамын арлаас хөрөнгө оруулалттай гэж бүртгэсэн байх жишээтэй байна.

Давхар татварын гэрээний улмаас хүлээж буй томоохон алдагдлын бодит жишээ

Давхар татварын гэрээ хэлцлийн улмаас Монгол Улсын алдаж буй татварын орлогын дүнг шууд гаргах нь нилээд хүндрэлтэй ажил бөгөөд татварын мэдээллийн бааз төдийлөн боловсронгуй болоогүй байгаа тул холбогдох мэдээллийг олж авах нь нилээд хүндрэлтэй байна. Гэсэн хэдий ч давхар татварын гэрээ хэлцлийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсэн гэж мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийн нэгтгэлийг Хавсралт 6-д үзүүллээ. Эдгээр компаниас давхар татварын гэрээний дагуу хамгийн их татварын хөнгөлөлтийг Бороо Гоулд ХХК (2010 онд 67.2 тэрбум, 2011 онд 32.0 тэрбум) эдэлсэн байна.

Давхар татварын гэрээ хэлцлийн сул талыг ашиглаж буй зарим компанийн бодит жишээг тодорхой харуулахыг тулд дараах хоёр жишээг бэлтгэлээ.

Оюу Толгой компани

Айванхоу майнз компанийн толгой компани Канад Улсын Ванкувер хотод байрладаг. Компанийн засаглалын бүтэц нь толгой компани ба охин компаниудыг нэгтгэсэн групп (IVN Group)-ийн бүтцээр явагддаг байна. (Эх сурвалж: http://www.ivanhoemines.com/i/pdf/2011-AIF.pdf) Охин компани бүр нь өөрийн хөрөнгө бүрэн эзэмшиж, удирдах замаар бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Охин компаниуд нь IVN Group-ээс хэрэгжүүлж буй төсөл тус бүрээр бүлэглэгддэг ба өмч дэх хувь оролцооны хэмжээгээр нь жагсааж харуулдаг байна. Оюу толгой төслийн хувьд, IVN Group-ийн өмчийн хувь оролцоо нь 2 зэрэгцээ бүлэгт хуваагдаж байна.

Оюу Толгой төслийн бүлэг 1 дэх охин компаниудын нэр

Хуулийн этгээдээр бүртгүүлсэн газар

Өмч дэх хувь оролцоо

Ivanhoe Mines Delaware Holdings, LLC

Delaware, USA

100%

Ivanhoe Mines Aruba Holdings LLC

Aruba, Netherland

100%

Ivanhoe Oyu Tolgoi (BVI) Ltd.

British Virgin Islands

100%

Oyu Tolgoi LLC

Mongolia

4.26%

Оюу Толгой төслийн бүлэг 2 дахь охин компаниудын нэр

Хуулийн этгээдээр бүртгүүлсэн газар

Өмч дэх хувь оролцоо

Ivanhoe OT Mines Ltd.

British Columbia

100%

Turquoise Hill Netherlands Cooperative

Netherlands

100%(1)

Oyu Tolgoi Netherlands B.V.

Netherlands

100%

Oyu Tolgoi LLC

Mongolia

61.74%

(1)      IVN нь 80%-ийн, Ivanhoe OT Mines Ltd. 20%-ийн эзэмшиж байна.

Үндэстэн дамнасан корпорациудын олон охин компани байгуулах сонирхол нь xөрөнгөө тусгаарлах, татвараас зайлсxийх, бизнесийн чиглэлээ салгах, тухайн улс оpнуудын xууль тогтоомжийн давуу болон сул  талыг ашиглах зорилготой байдаг. Үүний нэгэн адилаар Айванхоу Майнз ХХК охин компаниудаа Нидерланд, Их Британийн Виржин Арлууд, Аруба зэрэг улсад байгуулсан нь татвар төлөхөөс зайлсхийх (оff-shore) зорилгыг агуулж байна.

МУ-ын Засгийн газар Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг Ivahnoe Mines Mongolia Inc LLC, Ivahnoe Mines Ltd, болон Rio Tinto International Holdings Limited компаниудадтай байгуулсан. Харин “Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ”-г Оюу Толгой ХХК (хуучнаар Ivahnoe Mines Mongolia Inc LLC), Ivanhoe Oyu Tolgoi (BVI) Ltd., Oyu Tolgoi Netherlands B.V. болон Эрдэнэс МГЛ ХХК-ны хооронд байгуулсан байна. Айванхоу Майнз ХХК-ийн толгой болон охин компанийн хоорондын харилцааг графикаар харуулбал:

Дээрх графикт харуулсанчлан Канад улсад бүртгэлтэй Айванхоу Майнз ХХК өөрийн Нидерланд улсад бүртгэлтэй охин компанираа дамжуулан Монгол Улсад суутган татвар төлөхгүйгээр Оюу Толгой ХХК-аас ногдол ашиг хүлээн авч байх нөхцөл байдал үүсээд байна.

Оюу Толгой ХХК-ийн батлагдсан ТЭЗҮ-д 2014 оноос эхлэн санхүүгийн нэмэх цэвэр мөнгөн урсгалтайгаар ажиллахаар тусгагдсан байгаа ба 2014 онд 745 сая ам.долларын ашигтай ажиллахаар төлөвлөсөн байна. 2014 онд ашигтай гарсан бол 2015 оноос эхлэн ногдол ашиг тараана гэсэн үг юм.

Оюу толгой ХХК-ийн 2014 оны цэвэр ашгаас Нидерланд дахь толгой компани руу шилжүүлэх ноогдол ашгаас Нидерланд улстай байгуулсан давхар татварын гэрээний 10.3 дахь заалтаас болж татвар суутган авахгүй тохиолдолд үүсэх МУ-ын татварын алдагдлыг тооцвол:

 1. Оюу Толгой ХХК-ийн 2014 оны ашгийг төгрөгт хөрвүүлбэл:

745.0 сая.ам.доллар*1200=894.0 тэрбум төгрөг

 1. Оюу Толгой Нидерланд ХХК толгой компанид очих ноогдол ашгийн орлогыг тооцвол:

894.0 тэрбум төгрөг*61.74%=551.9 тэрбум төгрөг

 1. МУ-ын татварын алдагдлын жилийн дүнг тооцвол (МУ-н дотоодын хуулиар энэ хувь хэмжээ 20 хувь байгаа):

551.9 тэрбум төгрөг*20%=110.4 тэрбум төгрөг

Жич: дээрх тооцооллыг хийхдээ 2014 онд 1 ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн ханшийг 1200 байна гэж таамаглалаа.

Бороо Гоулд Компани

                Канад улсад төвтэй алтын олборлолт, хайгуулын Сентерра Гоулд компани Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Бороо Гоулд компанийн 100% хөрөнгө оруулагч юм. 2004 оны 3 дугаар сараас 2011 оны 12 дугаар сарыг хүртэл Бороогийн уурхайгаас ойролцоогоор 1.5 сая унц алт олборлосон байна (Эх сурвалж: http://www.centerragold.com/corporate/corporate).

            Канадын Айванхоу Майнз компанийн нэгэн адилаар Сентерра Гоулд компанийн корпорацийн бүтэц нь мөн толгой ба олон тооны охин компаниас бүрдэж байна. Тус компанийн 2011 оны санхүүгийн тайлангийн танилцуулгад үзүүлсэн корпорацийн бүтцээс Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Бороо Гоулд ХХК болон Сентеррагоулд монголия ХХК-д хамаарах хэсгийг салган доор харууллаа. (Эх сурвалж: http://www.centerragold.com/sites/default/files/letter_to_shareholders.pdf).

Канадын Сентерра Гоулд ХХК нь Нидерланд улсад байгуулсан охин компаниараа дамжуулж Бороо Гоулд ХХК-ныноогдол ашгийн орлогоос ямар ч татвар төлөлгүйгээр Канад руу шилжүүлэн авч байна.  Үүний улмаас Монгол Улс 2010 онд 67.2 тэрбум, 2011 онд 32.0 тэрбум төгрөгийн орлогыг алдаад байна.

Давхар татварын гэрээг засч залруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийн улмаас Монгол Улс асар их хэмжээний татварын орлогыг  гадаадын улс орнуудад алдаж байгаа бөгөөд гэрээ хэлцлийг нэг бүрчлэн засч залруулна гэвэл асар их хугацаа, хүч хөдөлмөр шаардлагатай болохоор байна. Тухайлбал, Нидерланд, Люксембург улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээ хэлцлийг өөрчлөх ажлыг Сангийн яамны зүгээс 2011 оны эхнээс өмнөөс эхлүүлж, удаа дараа нөгөө талд хүсэлт тавьсан хэдий ч манай хүсэлтийн хариуг ирүүлэхгүй хагас жил орчим хүлээлгэсний дараа 2011 оны 6 дугаар сард гэрээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзэж байна гэж хариуг ирүүлсэн. Уг хариуг хүлээн аваад манай саналыг хүлээн авахгүй бид дангаар цуцлах  болно гэдгээ мэдэгдсэний дараа мөн л удтал хүлээлгэсний эцэст саяхан буюу 2012 оны 1-р улиралд нөгөө талаас дахин хэлэлцээр хийх манай талын саналыг хүлээн зөвшөөрөх саналаа ирүүлсэн.

Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн нөгөө талын саналыг хүлээн авсны дараа Нидерландын талд давхар татварын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах манай талын хувилбарыг 2012 оны 2 сарын 6-нд хүргүүлсэн ба үүний хариуг нөгөө талаас 5 сарын 16-ний өдөр ирүүлсэн. Гэвч манай саналаас зөвхөн ногдол ашгаас 0 тэг хувь хэмжээгээр татвар авч буй явдлыг арилгах саналыг хүлээн зөвшөөрч, бусад саналуудыг хүлээн аваагүй байна.

Монгол-Нидерланд хоёр улсын хооронд байгуулсан давхар татварын гэрээнд өөрчлөлт оруулах талаар манай талаас тавьсан санал болон нөгөө талаас ирүүлсэн хариуг хүснэгтээр харьцуулж харуулбал:

 

Гэрээнд өөрчлөлт оруулах Монголын талын санал

Нидерландын талын санал

1 Ноогдол ашгийн суутган татварыг нэмэгдүүлэх. Гэрээний 10.3 зүйлийг хасч, тус бүлгийн 2-4 заалтуудын оронд ЭЗХАХБ-ын давхар татварын загвар гэрээний 10 дугаар бүлгийн 2 дахь заалтыг оруулах. Ингэснээр хэрэв ноогдол ашгийн орлого хүлээн авагч нь ноогдол ашиг төлж буй компанийн хамгийн багадаа 25 хувийн хөрөнгийг шууд эзэмшдэг бол ноогдол ашгийн орлогод 5 хувийн, бусад тохиолдолд 15 хувийн татвар ногдуулна. Одоогийн мөрдөж буй гэрээний дагуу 10 хувийн хөрөнгийг шууд эзэмшигчид шилжүүлж буй ноогдол ашгаас 0 тэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулж буйг хасах саналыг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэвч манай талын саналыг бүрэн хүлээн аваагүй. 10 хувийн хөрөнгийг шууд эзэмшигчид шилжүүлж буй ноогдол ашгаас 5 хувиар, бусад тохиолдолд 15 хувиар татвар авах санал тавьсан.
2 Хүү, эрхийн шимтгэл ба техникийн үйлчилгээний төлбөрөөс авах суутган татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, 10 хувь болгох. Хүлээн аваагүй.
3 Хөрөнгө борлуулсны орлогыг оролцуулсан Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлогоос татвар авах. Хүлээн аваагүй.
4 LOB provision буюу гэрээг гуравдагч тал ашиглахаас сэргийлсэн бүлэг шинээр оруулах. Хүлээн аваагүй.

Люксембургийн тал гэрээнд өөрчлөлт оруулах саналыг хүлээн авсан боловч хэлэлцээрийг 2012 оны 10 дугаар сард эхлүүлэх санал тавьсан. Цаг хугацаа алдах тусам манай улсын алдаж буй татварын орлогын хэмжээ нэмэгдсээр байгаа билээ.

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүд дотроос ганцхан Арабын Эмират улстай байгуулсан гэрээ зөвхөн Англи хэл дээр үйлдлэгдсэн  гэрээ байгаа нь манай тал уг гэрээг байгуулахад анхаарал маш муу тавьсныг илтгэж байна. Татварын албаны мэдээллийн баазаас авсан мэдээгээр манай улсад Арабын Эмират улсаас хөрөнгө оруулалттай 4 компани бүртгэгдсэн байгаа бол Кувейт улсаас хөрөнгө оруулалттай гэж бүртгэгдсэн компани одоогоор байхгүй байна.

Давхар татварын гэрээг дангаар цуцалж байсан бусад улс орнуудын жишээ

Давхар татварын гэрээг алдаатай хийж байгуулсны улмаас улс орны татварын орлогод асар их хохирол учирч байсны улмаас гэрээг нэг тал дангаар цуцалж байсан гадаад орны жишээнүүд нилээд байдаг ба эдгээрийн заримаас дурдвал:

–          2008 оны 6 дугаар сарын 30-нд Аргентин улс Австри улстай байгуулсан давхар татварын гэрээгээ дангаар цуцалсан байна. Ингэснээр гэрээ нь 2009 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн хүчин төгөлдөр бус болсон. Хэдийгээр тус  хоёр улсын хөрөнгө оруулагчид энэ шийдвэрийг тун тааламжгүйгээр хүлээн авсан  ч давхар татварын гэрээний заалтын улмаас Аргентини улс Австрийн бондын хүүгийн орлогоос татвар авч чадахгүй байна гэсэн үндэслэлээр гэрээг дангаар цуцалсан байна. Энэ гэнэтийн эрс шийдвэртээ Аргентиний Засгийн газар тайлбар ер хийгээгүй төдийгүй гэрээний тухайн заалтыг гэрээ хэлэлцээрийн замаар засч залруулах талаар ер хичээгээгүй гэнэ.

–          1987 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр АНУ-ын Төрийн сангийн газар АНУ-Нидерланд улсын хооронд байгуулсан давхар татварын гэрээг дангаар цуцалсан байна. Асуудалтай гэрээний заалтыг нэмэлт өөрчлөлт хийх замаар шийдвэрлэхээр хоёр улс 8 жилийн турш хичээсэн хэдий ч Нидерланд улс татварын диваажин гэсэн статусдаа өөрчлөлт оруулахыг хүсээгүй тул гэрээг нэг тал цуцалснаар асуудал дуусгавар болсон байна. Гэрээг дуусгавар болгосноор гэрээг гуравдагч тал ашиглах явдал үгүй болсон тул АНУ-ын хувьд том ялалт болсон байна. Түүнчлэн, “гэрээ хэлцлийг урвуулан ашиглах” (“treaty shopping”) явдлыг зогсоох АНУ-ын бодлогыг шинэ дэвшилт түвшинд хүргэхэд чухал ач холбогдолтой үйл явдал болсон гэж үздэг байна.

Давхар татварын гэрээг дангаар цуцлах үндэслэл

Давхар татварын гэрээний “Дуусгавар болох” гэсэн бүлэгт гэрээг хэрхэн цуцлах талаарх зохицуулалтыг заасан байдаг. Тус бүлэгт зааснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 5 жилийн дараах хуанлийн жил дуусахаас 6 сараас өмнө уг гэрээг цуцалсан тухай мэдэгдлийг Хэлэлцэн тохирогч аль ч Улс дипломат шугамаар бичгээр мэдэгдэж болно хэмээн заажээ. Энэ тохиолдолд, цуцлах тухай мэдэгдлээ өгсөн хуанлийн жил дууссаны дараагаас эхлэх татварын жилээс энэхүү Конвенц хүчин төгөлдөр байхаа болино. Манай улсаас бусад улстай байгуулсан бүх давхар татварын гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 5 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Иймд дээр дурдсан давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийг дангаар цуцлах эрх манай улсын хувьд нээлттэй байгаа болно.

Давхар татварын гэрээг дангаар цуцалснаар тэдгээр улстай цаашид гэрээ хэлцэл байгуулах явдлыг таслан зогсоож буй хэрэг биш бөгөөд нэгдүгээрт, дотоодын татварын хууль тогтоомж боловсронгуй болгож; хоёрдугаарт, давхар татварын гэрээний Монгол Улсын загварыг боловсруулсны дараа эдгээр улс орнуудтай давхар татварын гэрээ хэлцэл байгуулах ажлыг эхлүүлэх нь Монгол Улсын эрх ашигт нийцнэ гэж үзэж байна.

Кувейт болон Арабын Нэгдсэн Эмират улсуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүд хамгийн муу хийгдсэн гэрээнүүд төдийгүй хэрэв уг гэрээнүүдийг 2012 оны 6 дугаар 30-нээс өмнө цуцлахгүй бол 2018 он хүртэл цуцлах боломжгүй байхаар гэрээнд стандарт бус заалт орсон байгаа тул яаралтай, шийдвэртэй арга хэмжээ авах шаардлагатай болж байна.

Бусад  улс орнуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээний хувьд нөгөө талтай зөвшилцөж, гэрээнд зарим нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулахаар гэрээний сул талуудыг засч залруулах боломж байна гэж бид харж байна.

Бид давхар татварын гэрээнүүдийг цуцлах талаар санал гаргаж, Гадаад хэргийн яам болон Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас санал авч байсан ба тус яамд манай саналыг зарчмын хувьд дэмжсэн байр сууриа илэрхийлсэн болно.

Иймд, давхар татварын гэрээ хэлцлүүдийг цэгцлэх ажлыг идэвхжүүлж, Монгол Улсын эрх ашиг зөрчигдөж буй явдлыг шийдвэртэйгээр засч залруулахын тулд дээр дурдсан 4 улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг УИХ-аар соёрхон баталсан дараах хуулиудыг цуцлах хуулийн төслийг бэлтгэлээ. Үүнд:

 1. 1998 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” хууль /Кувейт улсад 1998 оны 3 дугаар сарын 15-ний өдөр гарын үсэн зурсан Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс болон Кувейт Улс хоорондын Хэлэлцээр/
 2. 2001 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн “Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” хууль /Улаанбаатар хотноо 1998 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр гарын үсэг зурсан Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр/
 3. 2002 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” хууль /Улаанбаатар хотноо 2002 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр гарын үсэг зурсан Монгол Улс, Нидерландын Вант Улс хоорондын Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Конвенци/
 4. 2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” хууль  /Дубай хотноо 2001 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр гарын үсэг зурсан Монгол Улсын Засгийн газар, Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Засгийн газар хоорондын орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Хэлэлцээр/

Хавсралт 1. Харьцуулсан судалгаа

Хүснэгт 1. МУ-аас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг харьцуулсан хүснэгт

 
 
 

Улсын нэрс

Үйлчилж эхэлсэн огноо

Ногдол ашиг

Хүү (1)

Эрхийн шимтгэл

Техникийн үйлчилгээ

Хөрөнгийн олз, үл хөдлөх хөрөнгө

 

1

Австри

2005.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь

10

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

2

Англи

1997.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 7 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (9)

 

3

Арабын Эмират

2003.01.01

0

0

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. Гэвч татварыг 50%-р бууруулах ба хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

4

Беларусь

2002.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

5

Бельги

1999.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

6

БНАСAУ

2005.01.01

10

10

10

5

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

7

БНСУ

1992.01.01

5

5

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

8

БНХАУ

1993.01.01

5

10

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

9

Болгар

2002.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

10

Вьетнам

1997.01.01

10

10

10

10

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

11

Герман

1997.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

12

Египет соёрхон батлагдаагүй байгаа
 

13

Индонези

1998.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

14

Итали

2004.01.01

5

10

5

5

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

15

Казахстан

2000.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

16

Канад

2003.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

10/5 (3)

5

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна.

 

17

Киргиз

2000.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

18

Кувейт

1998.01.01

49%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 0, бусад тохиолдолд 5 хувь (6)

0

10

чөлөөлсөн (2)

ногдуулна. Гэвч татвар 50%-р буурах ба хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

19

Латви соёрхон батлагдаагүй байгаа
 

20

Люксем-бург

2002.01.01

15/5/0 (7)

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

5

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

21

Малайз

1997.01.01

10

10

10

10

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

22

Нидер-ланд

2004.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 0 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

5

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

23

ОХУ

1998.01.01

10

10

20

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

24

Польш

2002.01.01

10

10

5

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

25

Румын соёрхон батлагдаагүй байгаа
 

26

Сингапур

2005.01.01

5%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

чөлөөлсөн (2)

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (8)

 

27

Тайланд соёрхон батлагдаагүй байгаа
 

28

Турк

1997.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

29

Узбекис-тан соёрхон батлагдаагүй байгаа
 

30

Украйн

2003.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

 

31

Унгар

1997.01.01

25%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

5

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

32

Франц

1999.01.01

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

33

Чех

1999.01.01

10

10

10

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

34

Щвей-царь

2002.01.01

25%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 0 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

5

чөлөөлсөн (2)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

 

35

Энэтхэг

1994.01.01

15

15

15

5

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

(1)     Ихэнхи давхар татварын гэрээнд улсын байгууллагад төлсөн хүү, өрийн бичгийн хүү зэрэг тодорхой хүүгийн орлогуудыг татвараас чөлөөлөхөөр заасан байна. Тэдгээр чөлөөлөлтийг энэ хүснэгтэнд тусгаагүй болно.

(2)     Аж ахуйн үйл ажиллагааны ашиг (төлөөний газар), эсвэл бие даасан үйлчилгээний (байнгын суурьшилтай) бүлгийн заалтууд үйлчлэхгүй тохиолдолд МУ-д чөлөөлөгдөнө.

(3)     Зохиогчийн эрх, програм хангамж зэрэгт 5 хувиар ногдуулахаар заасан байна.

(4)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнэ нь үндсэндээ эсвэл түүний 50-иас дээш хувь үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр бий болж байгаа хувьцаа борлуулсны олз багтахаар заасан хэдий ч хувьцаа борлуулсны олзын хувьд мөрдөх үл хөдлөх хөрөнгөд зөвхөн түрээсийн хөрөнгө багтахаар заасан байна.

(5)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнэ нь үндсэндээ (эсвэл 50-иас дээш хувь нь) үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр бий болж байгаа хувьцаа борлуулсны олз багтана.

(6)     Кувэйт Улсын Засгийн газар эсвэл түүний харъяа байгууллага 49%-ийн хувьцаа эзэмшдэг бол 0% байна.

(7)     10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 5%, 25%-иас доошгүй хувийг 12 сар тасралтгүй эзэмшиж байгаа бол 0%, бусад тохиолдолд15 хувь байна.

(8)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнийх нь 75% үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр бий болж байгаа бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бирж дээр арилжаалагддаггүй хувьцаа борлуулсны олз багтахаар заасан байна.

(9)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнэ нь бүхэлдээ буюу нэлээд хэсэг нь үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр бий болж байгаа бөгөөд батлагдсан бирж дээр арилжаалагддаггүй хувьцаа борлуулсны ашиг багтахаар заасан байна.

 

 

Хүснэгт 2. Филиппин улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг харьцуулсан хүснэгт (1)

Улсын нэрс

Гэрээ байгуулсан он

Ногдол ашиг

Хүү (2)

Эрхийн шимтгэл

Техникийн үйлчилгээ

Хөрөнгийн олз, үл хөдлөх хөрөнгө

1

Австрали

1979

Австралид чөлөөлөгдөх бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь

15

30/15 (3)

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

2

Австри

1981

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

15/10 (3)

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

3

Бельги

1976/1996

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

15

ногдуулна (6)

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

4

Канад

1976

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

25 (7)

ногдуулна (6)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

5

БНХАУ

1999

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

15/10 (8)

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

6

Франц

1976

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

15

15

ногдуулна (6)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

7

Герман

1983

25%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь.

15/10 (8)

ногдуулна (6)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (9)

8

Энэтхэг

1990

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 20 хувь

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь.

15 (10)

чөлөөлсөн (4)

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

9

Итали

1960/1980

15

15

25/10 (11)

чөлөөлсөн (4)

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

10

Япон

1980/2006

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

15/10 (7)

чөлөөлсөн (4)

татвар ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

11

БНСУ

1984

25%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

15

15/10

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

12

Малайз

1982

компанид төлсөн бол 15, бусад тохиолдолд 25

15

25/15 (12)

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

13

Нидерланд

1989

15/10 (13)

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь.

компанид төлсөн бол 10, бусад тохиолдолд 15

чөлөөлсөн (4)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

14

Катар

2008

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

15

ногдуулна (14)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (5)

15

Норвеги

1987

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

25/7.5 (6)

чөлөөлсөн (4)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

16

ОХУ

1995

15

15

15

ногдуулна (14)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна.

17

Сингапур

1997

15%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

20/15

ногдуулна (14)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна.

18

Щвейцарь

2003

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

10

ногдуулна (14)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна.

19

Арабын Эмират

2003

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 10 хувь, бусад тохиолдолд 15 хувь

10

10

чөлөөлсөн (4)

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна.

20

Англи

1976

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 15 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

25/15 (12)

чөлөөлсөн (4)

 ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

21

АНУ

1976

10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол 20 хувь, бусад тохиолдолд 25 хувь

15

25/15

чөлөөлсөн (4)

чөлөөлсөн

(1)     Филиппин улс дээрх 21 гэрээнээс гадна 17 улстай давхар татварын гэрээ байгуулсан байна.

(2)     Филиппин улсын ихэнхи давхар татварын гэрээнд улсын байгууллагад төлсөн хүү, өрийн бичгийн хүү зэрэг тодорхой хүүгийн орлогуудыг татвараас чөлөөлөхөөр заасан байна. Тэдгээр чөлөөлөлтийг энэ хүснэгтэнд тусгаагүй болно.

(3)     Филиппин улсын Хөрөнгө оруулалтын зөвлөлд бүртгэлтэй компаниас төлсөн бол бага хувь хэмжээг хэрэглэнэ.

(4)     Аж ахуйн үйл ажиллагааны ашиг (төлөөний газар), эсвэл бие даасан үйлчилгээний (байнгын суурьшилтай) бүлгийн заалтууд үйлчлэхгүй тохиолдолд чөлөөлөгдөнө.

(5)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнэ нь үндсэндээ эсвэл түүний 50-иас дээш хувь үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд хэлбэрээр бий болж байгаа хувьцаа борлуулсны олз багтана.

(6)     Филиппин улсаас эх үүсвэртэй бол.

(7)     Гэвч, гуравдагч улсын оршин суугчид төлсөн ижил төрлийн эрхийн шимтгэлд ногдуулсан бага хувь хэмжээнээс өндөр дүнтэй байж болохгүй.

(8)     Татварын хувь хэмжээ эрхийн шимтгэлийн төрлөөс хамаарна.

(9)     Хэлэлцэн тохирогч улс аль нэг улсын оршин суугч компанийн хувьцаа борлуулсны олзод л хамаарна.

(10) Филиппин улсын Хөрөнгө оруулалтын зөвлөлд бүртгэлтэй компаниас төлж буй бол 15 хувь, бусад тохиолдолд дотоодын хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээг хэрэглэнэ.

(11) Филиппин улсын BOT (Build-operate and transfer center)-д бүртгэлтэй эсэхээс хамаарч мөн эрхийн шимтгэлийн төрлөөс хамаарч суутган тооцох хувь хэмжээ гуравдагч улсын оршин суугчид төлж буй ижил төрлийн эрхийн шимтгэлийн татвараас өндөр байж болохгүй.

(12) Бүртгэлтэй компани (Малайз) эсвэл Филиппин улсын Хөрөнгө оруулалтын зөвлөлд бүртгэлтэй компани (Их Британи)-ас төлж буй тохиолдолд, түүнчлэн зарим төрлийн эрхийн шимтгэлийн хувьд.

(13) 10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол бага хувь хэмжээг хэрэглэнэ. Гэхдээ Голландын компани Нидерландад ногдол ашгийн татвар төлөхгүй бол 15 хувийг мөрдөнө.

(14) Орлого бий болсон улсад татвар ногдуулна.

Хүснэгт 3. Гана улсаас бусад улстай байгуулсан давхар татварын гэрээнүүдийг харьцуулсан хүснэгт

Улсын нэрс

Гэрээ байгуулсан он

Ногдол ашиг (1)

Хүү (2)

Эрхийн шимтгэл

Техникийн үйлчилгээ

Хөрөнгийн олз, үл хөдлөх хөрөнгө

1

Бельги

2005

15/5

10

10

10

ногдуулна. Гэвч хувьцааны олзод ногдуулахгүй.

2

Франц

1993

15/7.5

12.5

12.5

10

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

3

Герман

2004

15/5

10

8

8

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

4

Итали

2004

15/5

10

10

10

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

5

Нидерланд

2008

10/5

8

8

8

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (4)

 6

Өмнөд Африк

2004

10/5

санхүүгийн байгууллагад төлбөл 5 хувь, бусад тохиолдолд 10 хувь.

10

10

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

7

Щвейцарь

2008

15/5

10

8

8

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

8

Англи

1993

15/7.5

12.5

12.5

10

ногдуулна. хувьцааны олзод мөн ногдуулна. (3)

(1)     10%-иас доошгүй хувь эзэмшдэг бол бага хувь хэмжээг хэрэглэнэ.

(2)     Гана улсын ихэнхи давхар татварын гэрээнд улсын байгууллагад төлсөн хүү зэрэг тодорхой хүүгийн орлогуудыг татвараас чөлөөлөхөөр заасан байна. Тэдгээр чөлөөлөлтийг энэ хүснэгтэнд тусгаагүй болно.

(3)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнэ нь үндсэндээ үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр хамааралтай хувьцаа борлуулсны олз багтахаар заасан байна.

(4)     Татвар ногдуулах олзод үнэ цэнийн 90-ээс дээш хувь нь үл хөдлөх хөрөнгөөс шууд буюу шууд бус хэлбэрээр хамааралтай хувьцаа борлуулсны олз багтахаар заасан байна.

 

Хавсралт 2. Давхар татварын гэрээг дангаар цуцлах эрх зүйн үндэслэл

Улсын нэр

Гарын үсэг зурсан огноо

Үйлчилж эхэлсэн огноо

Батлагдсан байдал

Дуусгавар болох үндэслэл

Дангаар цуцалж болох эрх зүйн үндэслэл үүссэн хугацаа

Хэрхэн цуцлах

1

Арабын Эмират

2001.02.21

2003.01.01

2003.10.23-ны өдөр соёрхон баталсан.

Хүчин төгөлдөр болсоноос хойш 5 жилийн хугацаанд үйлчлэх ба талууд гэрээг цуцлаагүй бол цаашид 5, 5 жилээр гэрээ сунгагдах болно. Талууд цуцлах бол уг хугацаа дуусахаас өмнө 6 сарын өмнө  цуцлах тухайгаа дипломат шугамаар мэдэгдэнэ.

2013.01.01

хуулиар (1)

2

Кувейт

1998.03.15

1998.01.01

1998.07.30-ны өдөр соёрхон баталсан.

Хүчин төгөлдөр болсоноос хойш 5 жилийн хугацаанд үйлчлэх ба талууд гэрээг цуцлаагүй бол цаашид 5, 5 жилээр гэрээ сунгагдах болно. Талууд цуцлах бол уг хугацаа дуусахаас өмнө 6 сарын өмнө  цуцлах тухайгаа дипломат шугамаар мэдэгдэнэ.

2013.01.01

хуулиар (1)

3

Люксем-бург

1998.06.05

2002.01.01

2001.04.05-ны өдөр соёрхо баталсан.

Хүчин төгөлдөр болсоноос хойш 5 жилийн дараагаас эхлэн хуанлийн жил дуусахаас 6 сарын өмнө цуцлах тухайгаа дипломат шугамаар мэдэгдэнэ.

2007.01.01

хуулиар

4

Нидер-ланд

2002.03.08

2004.01.01

2002.10.31-ны өдөр соёрхон баталсан.

Хүчин төгөлдөр болсоноос хойш 5 жилийн дараагаас эхлэн хуанлийн жил дуусахаас 6 сарын өмнө цуцлах тухайгаа дипломат шугамаар мэдэгдэнэ.

2009.01.01

хуулиар

 

 

 

 

 

Хавсралт 3. ГХО-тай ашигт малтмалын лиценз эзэмшигч зарим компаниудын судалгаа

1.      Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай лиценз эзэмшигчдийн судалгаа

Эзэмшигч ААН

Эзэмшиж буй лицензийн тоо

Компаний төрөл

Ашиглалтын

Хайгуулын

Бороогоулд

10

4

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Сентеррагоулд монголия

7

20

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Пибодивинсвэй ресорсез

3

35

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Эс Жи Эл Эс

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай

Нийт

20

59

 

2.      Люксембург улсаас хөрөнгө оруулалттай лиценз эзэмшигчдийн судалгаа

Эзэмшигч ААН

Эзэмшиж буй лицензийн тоо

Компаний төрөл

Ашиглалтын

Хайгуулын

Худалдаа хөгжлийн банк

1

хамтарсан компани
Могул-Энержи

1

хамтарсан компани
Хайчийн булаг эксплорэйшн

4

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай

Нийт

2

4

 

3.      Виржинийн арлуудаас хөрөнгө оруулалттай лиценз эзэмшигчдийн судалгаа

Эзэмшигч ААН

Эзэмшиж буй лицензийн тоо

Компаний төрөл

Ашиглалтын

Хайгуулын

 

Азиагоулд монголиа

4

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Алтанрио монголия

7

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
АФКТАВТ

3

хамтарсан компани
Афро азия минералз

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Бату майнинг монгол

15

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Баялагжонш

2

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Баян айраг эксплорэйшн

1

1

хамтарсан компани
Болдтөмөр ерөө гол

1

3

хамтарсан компани
Бумбат

6

хамтарсан компани
Бумбатконсолидетед

2

хамтарсан компани
Ворлдмайнинг

1

хамтарсан компани
Вүүдстар ресорсес интернэшнл

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Глобал истерн минералз рисеч

8

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Гобиконсолидетед

18

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Гокбулган уул

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Гоулд-Оптивелл

1

хамтарсан компани
Гүнбилэг гоулд

1

2

хамтарсан компани
Дадизи юиан

3

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Жи Эс Би майнинг

1

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Засагчандмань

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Их уулын эрдэнэс

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Каскейд майнинг

1

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
КМНГ

3

хамтарсан компани
Кью Жи Экс монгол

5

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
НКММЛ

4

хамтарсан компани
Нордвинд

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Оюу Толгой

3

хамтарсан компани
Оюут-Улаан

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Пи Ар Эйч Эм Өү Эн

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
ПСИЛ

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Резевоирмоли монголиа

3

2

хамтарсан компани
РЕМАР

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Сайномголд монгол

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Тайшэн девелопмент

1

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Уулсаран

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Фючергоулд

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Хавчуулэнд монголиа

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Ханбогд эксплорэйшн

3

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Хангад-Эксплорэйшн

1

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Хөх толбо бут

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Хүмэн-Инвест

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Эжбалей

1

2

хамтарсан компани
Эйч Кэй Жи Си

2

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Эм Жи Эйч

2

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай
Эс Эм Ай

2

1

гадаадын 100 хувь хөрөнгө оруулалттай

Нийт

38

108

 

/Эх сурвалж: Ашигт малтмалын ерөнхий газар/

 

 

Хавсралт 4. ДТГ-тэй улсаас хөрөнгө оруулалттай компаниудын судалгаа

1.      Нидерланд улсаас хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчийн судалгаа /сая.төг/

Дугаар

Регистр

Компанийн нэр

Харъяа татварын алба

МУ-д төлсөн татварын хэмжээ

2009

2010

2011

1

2072572

Мобиком корпораци ҮТЕГ 35 004.26  39 898.20  41 017.17

2

2094533

Бороогоулд ҮТЕГ  69 663.68 75 849.53  25 277.37

3

2595788

Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ҮТЕГ 55.45               105.00               175.93

4

2620049

Инспекшн экспертайз монголиа Нийслэл                   0.09                   0.01     –

5

2657457

Оюутолгой ҮТЕГ  2 012.21 4 486.45  63 535.08

6

2713705

Юни Си Энд Си Нийслэл                 25.01                 36.65                 49.61

7

2717514

Интердарм-Улаанбаатар Хан-Уул                 18.70                   3.86                 19.88

8

2737221

Централ эйшиан цемент Баянзүрх                 40.92                 20.71               106.34

9

2782545

Тэрэлжгэйст Хаус Гэрс Налайх                   0.35                   0.77                   0.85

10

2886103

Норд ийст эйша энержи Баянгол                      –  –  –

11

2886979

Тиарарезорт Сүхбаатар                 17.08                   3.38                   5.01

12

5004853

Атласкопко Монгол ҮТЕГазар               139.81               112.87               974.72

13

5007127

Бэрлэг майнинг Сүхбаатар                 12.52                   0.20                   0.38

14

5103614

Пантер Мидланд аудит Сүхбаатар                   4.24                   6.43                   9.68

15

5118751

СААК МН Баянзүрх                   0.74                   1.70

16

5137594

Натуралвайт Сүхбаатар                   0.00

17

5138043

Нэмосэма Сүхбаатар                      –

18

5138051

Ванхээрк Рийпэстэйт Монголия Сүхбаатар                   0.11

19

5174724

Клейн-Амстердам Сүхбаатар                 11.51                 11.78                   9.54

20

5201004

Эн Пи Ви Сүхбаатар                      –                   0.15

21

5245583

Евро юуртс Баянгол                   0.07                   0.99

22

5250749

Ньюгрэшиус Сонгинохайрхан                      –

23

5251516

Кинито Сүхбаатар                   0.10

24

5252997

Аксэнсэ айти суппорт Баянгол                   7.82                   1.82                   0.14

25

5314275

Пи Юу Эйч Эм Ай Эм Баянгол                      –                   0.14                 11.62

26

5320763

Трансвест Монголиа Сүхбаатар                      –                   0.12            1 018.06

27

5329051

Эрмэнэжилдо зэйна Сүхбаатар                   2.83                 78.78               145.32

28

5376831

Киуб монголиа Баянгол                      –                      –                      –

29

5401445

Эм Эй Би Эс Сүхбаатар                      –                      –                   1.05

30

5467888

Ар Ти Өү Ти Эм Сүхбаатар                      –                      –                      –

31

5513464

Манули Флуйконекто Монголиа Баянгол                      –                      –                   1.16

32

5536243

И Эн Ар Си Эм Эн Жи Нийслэл                      –                      –                      –

33

5542405

Си Эйч Тү Эм Эм Жи Эл Нийслэл                      –                      –                      –

34

5549191

Күинтана минералс монголиа Сүхбаатар                      –                      –                      –

35

5574633

Журалинк монголиа Сүхбаатар                      –                      –                      –

36

5594618

Монголиягөүс глобал Баянзүрх                      –                      –                      –

37

5595118

Ганвор Сүхбаатар                      –                      –                      –

НИЙТ ДҮН

107 017.51   120 618.56  132 359.92 

2.      Люксембург улсаас хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгчийн судалгаа /сая.төг/

Код

Регистр

Компанийн нэр

Харъяа татварын алба

МУ-д төлсөн татварын хэмжээ

2009

2010

2011

1 2550229 Мониталкашмер Нийслэл

                69.86

                  25.93

                54.77

2 5369223 Биг Могул Коул энд Энержи Баянгол

                     –

                    0.65

                26.87

3 5400961 Энержиресурс корпораци Сүхбаатар

                     –

                        –

           1 703.41

4 5461553 Хулаанкоул Сүхбаатар

                     –

                        –

                14.56

5 5481538 Монголиа оппортунити партнерс Чингэлтэй

                     –

                        –

                     –

6 5496802 РЭАБ Сүхбаатар

                     –

                        –

                     –

7 5536286 Их хөгжлийн цуваа Нийслэл

                     –

                        –

                     –

НИЙТ ДҮН

              69.86 

                 26.58 

    1 799.60 

 

3.      Арабын Эмират улсаас хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн төлсөн татварын судалгаа /сая.төг/

Код

Регистр

Компанийн нэр

Харъяа татварын алба

МУ-д төлсөн татварын хэмжээ

2009

2010

2011

1

5441331

Тиохенкдик трейд Баянзүрх

0

0

0.175

2

5469945

Престиж суплайз инк Сүхбаатар

0

0

1.6211

3

5505402

Интегрэйтэд сервис солюшнс мон Сүхбаатар

0

0

0.1237

4

5543428

Эй Си Си Эл монголиа Нийслэл

0

0

0

НИЙТ ДҮН

0

0

1.9198

/Эх сурвалж:Татварын ерөнхий газар/

 

 

Хавсралт 5. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын судалгаа

1.      Монгол Улсад бүртгэлтэй гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн тоо

Улсын нэр

%

Нийт

 1990-04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Хятад

49.00%

5303

1534

532

827

876

859

299

376

2

Канад

17.27%

1869

632

203

274

332

302

113

13

3

Өмнөд Солонгос

8.03%

869

433

54

105

72

51

37

117

4

Их Британийн Виржиний арлууд

4.30%

465

190

29

56

60

58

35

37

5

Япон

2.31%

250

98

19

28

27

44

11

23

6

Нидерланд

1.55%

168

102

10

18

13

13

8

4

7

ОХУ

1.48%

160

25

14

34

46

21

3

17

8

Сингапур

1.28%

138

61

14

12

10

15

4

22

9

Хонконг

1.19%

129

54

9

5

10

14

10

27

10

АНУ

1.18%

128

27

9

12

26

17

23

14

11

Их Британи

0.98%

106

52

9

5

10

21

4

5

12

Щвейцарь

0.89%

96

38

8

13

10

17

9

1

13

Австрали

0.63%

68

21

1

12

7

3

3

21

14

Кеймений арлууд

0.58%

63

40

3

7

8

4

1

 

15

Вьетнам

0.55%

60

33

1

3

6

7

2

8

16

Герман

0.54%

58

18

5

8

12

4

4

7

17

Булгар

0.50%

54

17

8

9

3

11

5

1

18

Франц

0.44%

48

14

2

12

4

9

3

4

19

Малайз

0.43%

47

16

3

4

11

5

1

7

20

Итали

0.41%

44

15

3

2

4

13

3

4

21

Багамийн арлууд

0.40%

43

31

1

2

4

4

 

1

22

Казакстан

0.40%

43

14

3

2

6

7

6

5

23

Тайван

0.39%

42

18

4

3

4

8

5

 

24

Португал

0.37%

40

25

2

3

4

3

3

 

25

Люксембург

0.30%

32

5

1

5

11

4

1

5

26

Кипр

0.22%

24

16

1

2

2

1

2

 

27

Энэтхэг

0.20%

22

7

1

5

3

 

3

3

28

Израйл

0.19%

21

11

1

3

2

3

1

 

29

Чех

0.19%

21

12

 

2

2

1

 

4

30

Украйн

0.18%

19

7

1

2

2

6

 

1

31

Бермуда

0.14%

15

7

1

3

2

2

   

32

Шинэ Зеланд

0.14%

15

7

 

4

2

1

 

1

33

Турк

0.14%

15

11

         

4

34

Бельги

0.13%

14

9

1

2

1

   

1

35

Макао

0.12%

13

8

3

2

     

36

Лейчтенстен

0.11%

12

10

 

2

   

37

Австри

0.09%

10

8

 

2

       

38

Польш

0.09%

10

 

5

3

1

1

39

Унгар

0.09%

10

2

1

2

1

4

40

Узбекстан

0.09%

10

 

1

   

1

2

6

41

Хойд Солонгос

0.07%

8

2

 

3

 

1

1

1

42

Пакистан

0.07%

8

2

1

 

1

2

 

2

43

Словак

0.06%

7

3

 

2

2

     

44

Панам

0.06%

7

6

 

1

       

45

Киргизстан

0.06%

6

2

1

1

1

   

1

46

Буларус

0.06%

6

 

 

1

2

 

3

 47

Бусад

1.04%

113

48

15

8

5

10

9

18

Нийт ГШХО

100.00%

10 822

3 739

986

1 513

1 614

1 561

622

787

2.      Татварын диваажин зарим улсуудаас Монгол Улсад оруулсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

(сая.доллар)

Улсын нэр

Нийт дүн

 1990-04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

Нидерланд

294.08

5.27

0.22

0.48

0.06

4.07

51.03

232.96

2

Их Британийн Виржинийн арлууд

222.44

48.39

5.03

6.11

35.45

6.16

19.31

101.99

3

Хонконг

127.35

25.03

0.77

0.35

8.26

1.76

11.03

80.15

4

Бермуда

121.06

1.60

4.96

0.00

0.03

0.01

0.00

114.46

5

Сингапур

87.36

8.51

4.65

0.73

0.70

32.34

9.36

31.08

6

Кейменийн арлууд

48.42

0.26

0.00

2.40

0.00

35.07

0.32

10.36

7

Щвейцарь

41.47

5.73

2.56

6.68

0.37

0.09

22.19

3.85

8

Люксембург

34.65

2.91

1.81

0.01

3.12

0.20

1.01

25.59

9

Сэйнт Киттс & Нэвис

19.72

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.17

19.53

10

Багама

17.63

17.44

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.09

11

Малайз

14.41

4.53

2.99

0.71

0.06

5.34

0.45

0.33

12

Макао

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Лейчтенстен

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Панама

1.29

1.06

0.01

0.00

0.00

0.00

0.10

0.13

15

Антигуа & Барбуда

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Мауритана

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.48

0.00

17

Белизе

0.38

0.00

0.01

0.18

0.00

0.00

0.09

0.10

18

Ирланд

0.32

0.05

0.01

0.00

0.01

0.00

0.08

0.18

19

Гибралтар

0.29

0.18

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

20

Их Британийн Майн арал

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

21

Ангуйлла

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

22

Португал

13.51

13.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Кипр

11.61

0.24

0.00

0.01

7.09

0.07

0.19

4.00

24

Израйл

8.36

8.09

0.01

0.02

0.02

0.02

0.00

0.19

25

Бельги

5.27

2.74

0.00

2.19

0.13

0.08

0.03

0.10

26

Австри

2.34

1.98

0.01

0.10

0.01

0.19

0.00

0.04

27

Унгар

1.90

1.16

0.01

0.05

0.02

0.00

0.24

0.41

/Эх сурвалж: Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар/

Хавсралт 6. Давхар татварын гэрээний дагуу оршин суугч бус татвар төлөгчид олгосон орлогод эдлүүлсэн татварын хөнгөлөлтийн судалгаа

 

1.      2010 он

дд

Регистрийн дугаар

Нэр

Хөнгөлсөн татварын дүн /мян.төг/

Орлого олгогчийн тоо

1

2027259 Ихтийн

                         1 157.2

1

2

5200067 Стюарт-Инспекшн

                       39 211.9

1

3

2073943 Монголын цахилгаан холбоо

                       49 670.9

1

4

2095025 Монголын алт МАК

                       10 918.9

1

5

2095963 Ньюком

                         4 502.1

5

6

2072572 Мобиком корпораци

                         5 344.6

0

7

2074192 Эрдэнэт-Үйлдвэр

                     583 059.1

3

8

2075377 Голомт банк

                     415 708.5

4

9

2094533 Бороогоулд

                67 270 947.0

23

10

2110113 Хадгаламж банк

                     492 220.8

1

11

2576376 Скайтел

                     217 420.2

4

12

2623803 Монголтамхисо

                     151 310.6

2

13

2548747 Цайртминерал

                  2 981 577.7

2

14

2628236 М Си Эс Холдинг

                     462 683.9

2

15

2635534 Худалдаа Хөгжлийн банк

                  1 480 765.9

5

16

2613247 МИАТ

                  2 018 362.0

2

17

2619032 Скай Си энд Си

                         8 353.5

1

18

2693321 ХААН банк

                       72 004.4

1

19

2697947 Чинхуа Мак Нарийн Сухайт

                  1 002 855.0

1

20

2700395 Орифлейммонгол

                     436 430.1

3

21

2698072 Чингис хаан банк

                     352 543.4

0

22

2737779 Шунхлай групп

                       83 321.2

0

23

2873877 Хаанпалас

                       78 744.1

2

24

5084555 Саусгоби сэндс

                  1 524 380.1

3

25

5143926 Самтан морес

                       18 848.5

2

26

5027292 М Си Эс Азиа Пасифик брюэри

                     191 534.1

0

27

5036895 Юнител

                     118 146.5

7

28

5085659 Жаст групп

                     732 977.9

0

29

5241898 Петровис трейдинг

                         1 958.9

2

30

2046237 Лоропьяна монгол

                       17 252.4

1

31

2077116 Сансаркабель

                     227 376.9

2

32

2094401 Эс Жи Эс Монголиа

                       35 806.8

6

33

2108291 Сентерра гоулд монголия

                  1 047 362.6

1

34

2543079 Лэнддрилл-Интернэшнл

                       14 993.7

1

35

2550245 Монголболгаргео

                         4 000.0

3

36

2579073 Ангариятрейд улаанбаатар

                         7 641.1

2

37

2677342 Туул-Интернэшнл

                       75 004.9

2

38

2665247 Эрнст Энд Янг Монголия Аудит

                     124 307.1

29

39

2786141 Улаанбаатарсинема

                         7 251.8

2

40

5020972 Монгол контент

                       38 460.0

6

41

2772043 Стюартмонголия

                     230 592.9

1

42

2615479 Медиа групп

                         3 928.2

0

43

2704358 Мэйжор дриллинг монгол

                     738 500.0

0

44

2783274 Шинэ Дөл Констракшн

                       11 620.2

1

45

2887088 Сютл Бимэкс

                       25 000.0

0

46

2851741 Клин Энержи

                              99.8

1

47

2862468 Гоби Коул энд Энержи

                       19 649.7

1

48

5026695 Фалкондрийлинг монголиа

                     103 967.1

0

49

5154332 Ай Ти И Эм

                         4 047.2

1

50

5204291 Лайтоуркс

                         2 778.6

0

51

5085705 Сөүлсэниорс товер

                       28 950.7

1

52

5120012 Монгол телевиз

                         4 363.7

1

53

5162122 Лэйтон

                       69 771.1

2

54

5144396 Глобал истерн минералз рисеч

                            869.4

1

55

5227127 Говиекс Монголиа

                         1 591.0

1

56

5307198 Луи Вьюттон Монголиа

                         6 365.8

1

57

5357128 Прайсуотерхаускуперс Аудит

                            837.1

1

58

5271177 Кроу хорвать монголиа

                         7 896.0

1

59

5302722 Петро инвест

                         3 650.8

0

60

5329051 Эрмэнэжилдо зэйна

                         2 728.1

0

61

5329779 Сансар нөөц

                         2 939.1

1

62

2864282 Ньюконтинент

                       11 346.4

1

63

5204445 Меркентайл хаус

                     411 024.4

1

64

5280125 Онлайндатенсистем

                         1 276.4

1

65

5308224 Клауни Дриллинг Монголиа

                       10 835.1

0

66

2786176 Алфред Эйч Найт Монголиа

                         4 356.1

1

67

2796783 Си Ай Эс монголиа

                     229 329.3

1

68

2876388 Шангрила-Улаанбаатар

                     398 137.1

1

   

ДҮН

  84 742 867.60

 

2.      2011 он

дд

Регистрийн дугаар

Нэр

Хөнгөлсөн татварын дүн /мян.төг/

Орлого олгогчийн тоо

1

2062089 Арддаатгал

                   16 900.1

1

2

2073943 Монголын цахилгаан холбоо

                   49 670.9

1

3

2094401 Эс Жи Эс Монголиа

                   76 426.6

0

4

2072572 Мобиком корпораци

                     5 360.1

0

5

2074192 Эрдэнэт-Үйлдвэр

              1 337 015.1

12

6

2075377 Голомт банк

                 213 489.6

3

7

2076357 Говь

                   53 954.2

6

8

2077116 Сансар кабель

                 108 000.0

0

9

2095963 Ньюком

                     7 034.1

3

10

2090007 М Си Эс интернэйшнл

                 110 070.3

5

11

2094533 Бороогоулд

            31 991 435.6

52

12

2108291 Сентерра Гоулд Монголия

                 211 940.9

0

13

2110113 Хадгаламж банк

                 297 352.3

36

14

2110768 Энерко

                   17 403.9

1

15

2560526 Монголиан стар мелшерс

                   11 663.3

0

16

2568608 Чингис шар айраг

                   13 500.0

0

17

2623803 Монголтамхисо

                 873 180.0

3

18

2548747 Цайртминерал

              2 766 229.8

3

19

2628236 М Си Эс Холдинг

              1 048 934.6

3

20

2635534 Худалдаа Хөгжлийн банк

              3 358 781.7

11

21

2619032 Скай Си энд Си

                     2 172.5

1

22

2693321 ХААН банк

                 357 514.1

4

23

2700395 Орифлейммонгол

              1 413 472.6

0

24

2704358 Мэйжор дриллинг монгол

                   15 131.2

1

25

2776804 Эмээлтмайнз

                   52 700.6

1

26

2698072 Чингис хаан банк

                 175 536.3

0

27

2737779 Шунхлай групп

                 574 274.7

1

28

2789752 Бодь цамхаг

                 216 887.2

1

29

2838184 Орбитнэт

                 296 427.1

1

30

2841134 Рэдпаф Монгол

                 360 314.7

0

31

2873877 Хаанпалас

                   23 081.0

2

32

2796783 Си Ай Эс Монголиа

                 141 992.6

0

33

2855909 Си Эй Эм Эс

                 289 055.7

0

34

2866838 Орикамонголиа

                        284.5

1

35

5020972 Монгол контент

                   37 539.8

0

36

5084555 Саусгоби сэндс

              1 672 162.7

0

37

5143926 Самтан морес

                   16 699.7

1

38

5027292 М Си Эс Азиа Пасифик брюэри

                 253 100.9

0

39

5162122 Лэйтон

                 316 185.9

8

40

5036895 Юнител

                   98 140.2

0

41

5317444 РБКМ

                 183 124.7

1

42

5040159 М Си Эс проперти

                 410 391.5

3

43

5085659 Жаст групп

              1 019 133.2

2

44

5227127 Айбексмонголиа

                     4 479.6

1

45

5301467 Гоби энержи партнерс

                   69 155.9

5

46

2543079 Лэнддрилл-Интернэшнл

                 133 969.2

1

47

2579073 Ангариятрейд улаанбаатар

                     4 326.8

1

48

2830272 Ай Си Ти Сайн консалтинг

                   13 774.3

1

49

5176727 Агммайнинг

                   29 303.3

0

50

5365481 Интернэйшнл Сос Монголиа Лимит

                   90 517.0

0

51

2615479 Медиа групп

                     8 836.6

5

52

2887088 Сютл Бимэкс

                   64 153.1

0

53

2851741 Клин Энержи

                   16 777.0

0

54

5142741 Краун Уорлд Уайд Монголиа

                        584.1

1

55

5154332 Ай Ти И Эм

                     4 523.5

1

56

5120012 Монгол телевиз

                     9 166.0

7

57

5085705 Сөүлсэниорс товер

                   90 935.7

4

58

5403146 Сэджман

                 854 335.0

0

59

5490774 Макмаон Монголиа

                   37 891.2

0

60

5148146 Эм Си Жи Ти

                   24 805.0

1

61

5248655 Нормет Монголиа

                   26 012.2

1

62

5328217 Би Эй Эс Эф

                        328.5

1

63

5357128 Прайсуотерхаускуперс Аудит

                     5 413.1

10

64

5481902 Кэй Си Би Эм Си

                   42 499.0

1

65

5303745 Ражиоделсоле

                   50 682.1

1

66

5306795 Линкс Повер Коре

                        998.5

0

67

5329051 Эрмэнэжилдо зэйна

                     5 469.8

1

68

5387582 И Пи Ти Эм

                     1 100.1

1

69

5462029 И Си Эл

                        487.7

1

70

2876388 Шангрила-Улаанбаатар

                   61 631.9

2

71

5253225 Гламур

                     4 639.9

0

72

5327776 Жи Эс Жэй Ви

                     8 187.5

0

73

5137217 Эс Ти Экс Монголиа

                   75 353.1

1

74

5167051 Кнауфгипс

                   11 224.9

0

   

ДҮН

52145822.70