“Төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 202 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн ерөнхий байдал

February 20, 2012 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

“Төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 202 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн байдал

Тогтоолын утга дугаар

Он, сар, өдөр

Тогтоолын заалт Хариуцсан байгууллага 2011 онд хэрэгжсэн байдал

2012 оны хэрэгжилт

Төлөвлөгөө батлах тухай

№202

2010.08.18

2.1 Төвөөс алслагдсан баруун аймгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхболон тогтвор суурьшилтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тэдгээрт алслагдсан бүсийн нэмэгдэл олгох асуудлыг судалж, санал боловсруулан Засгийн газарт танилцуулах СЯ, НХХЯ -Говийн бүсийн аймгууд болон төвөөс алслагдсан сумдын төрийн албан хаагчдад бүсийн нэмэгдэл олгох тооцоо судалгааг хийж, Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулаад байна.

Тогтоолын төсөлд яамдаас санал авахаар хүргүүлээд байна.

ЗГ-рын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. /НХХЯ/

УИХ-ын гишүүдээс алслагдсан бүсийн сумдыг нийслэл хот, аймгийн төвөөс алслагдсан байдлаар бүсчлэн нийт 178 суманд нэмэгдэл олгохтой холбогдуулан Боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль зэрэг хэд хэдэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн ыбарьсан бөгөөд уг хуулийн төслүүдийг УИХ-аар хэлэлцээд дэмжээгүй болно.
  2.2.Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг хязгаарлах  зорилгоор гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний улсын нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг  2011 оны улсын төсөв болон эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгах СЯ, ХХААХҮЯ -2011 онд улсын төсөвт нийт 8.0 тэрбум төгрөг тусгагдсанаас нийслэлийн төсөвт 6.0 тэрбум төгрөг, аймаг орон нутгийн төсөвт тус бүр 50.0 сая төгрөг, Дархан Эрдэнэт хотуудад 430.0-450.0 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тусгуулав. /ХХААХҮЯ/

-Орон нутгийн төсөвт нийт 7.8 тэрбум төгрөг тусгасан. Үүнээс аймаг бүрт 100 тонн, Улаанбаатарт 12000 тонн, Орхон, Дархан-Уул аймагт тус бүр 1000 тонн мах бэлтгэхээр төлөвлөж төсөвт тусгасан. /СЯ/

-Хэрэгжилт Улаанбаатар хотод 92 хувь, орон нутагт 70 хувь, Эрдэнэт хот, Дархан-Уул аймагт 90 хувьтай байна.

Махны үнийг тогвторжуулахад зориулан орон нутгийн төсөвт 7.0 тэрбум төгрөгийг урамшуулал хэлбэрээр олгохоор 2012 оны төсөвт тусгасан. Үүнээс 6.0 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотын 2012 оны төсөвт, тус бүр 500.0 сая төгрөгийг Дархан, Орхон аймгуудын төсөвт, тус бүр 50.0 сая төгрөгийг аймаг бүрийн төсөвт тусгасан. Мөн гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор буудайн урамшуулалд 15.0 тэрбум төгрөгийг 2012 оны төсөвт тусгасан.

 

Засгийн газрын 2011 оны 163 дугаар

                                                                                                                тогтоолын хавсралт

 

ӨВӨРХАНГАЙ,  БАЯНХОНГОР,  АРХАНГАЙ,  ДУНДГОВЬ,   ТӨВ,  ДОРНОД,

СҮХБААТАР,  ХЭНТИЙ,  БУЛГАН,  ХӨВСГӨЛ АЙМГУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

   ЗАРИМ  АРГА  ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Авах арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх хугацаа /оноор/

Хариуцах байгууллага

Хэрэгжилтийн байдал

                                           Нэг. Архангай аймаг  

1

Архангай аймагт 2008-2028 онд “Шинэ хороолол”  байгуулах ажлын хүрээнд 2012-2016 онд жил бүр 60 айлын орон сууц  барихад  шаардагдах дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний зардлын эх үүсвэрийг улсын төсөвт тусгах асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012-2016

ЗТБХБЯ, СЯ

2012 оны төсөвт ЗТБХБ-ын сайдын багцад “Аймаг, орон нутгийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээ” арга хэмжээнд зориулж 2.0 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр баиталсан бөгөөд үүнийг ТЕЗ-ын тушаалаар задаргааг батлан хэрэгжүүлнэ.

2

Багшийн сургуулийн оюутны дотуур байрны  асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

БСШУЯ-наас 2012 оны төсвийн саналд тусгагдаж ирүүлсэн боловч ЗГ-аас баталсан хөрөнгийн зардлын хязгаараас давсан хэсэгт хамаарсан байсан тул 2012 оны төсөвт тусгагдаж чадаагүй.
                                           Хоёр. Хөвсгөл аймаг  

1

Гэмт хэргийн ул мөрийг бэхжүүлэх криминалистикийн автомашин худалдан авахад шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012-2013

ХЗДХЯ, СЯ

2012 оны төсөвт цагдаагийн байгуулллагын тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулж 740.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд задаргаа нь ТЕЗ-ын тушаалаар батлагдана.

2

Хатгал тосгоны соёлын төвийг шинээр барих хөрөнгийг 2012 оны төсвийн төсөлд тусгах асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

Боловсролын салбарын дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдсан тул 2012 оны төсөвт орж чадаагүй. Уг барилгыг БСШУЯ 2013 оноос эхлүүлэхээр тооцжээ.

3

Хатгал тосгоны дунд сургуулийн биеийн тамирын заалыг шинээр барих буюу засварлах асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

Боловсролын салбарын дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдсан тул 2012 оны төсөвт орж чадаагүй. Уг барилгыг БСШУЯ 2013 оноос эхлүүлэхээр тооцжээ.
                                           Гурав. Сүхбаатар аймаг  

1

2.6 км үерийн суваг барих хөрөнгийн эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

ЗТБХБЯ

598.7 сая төгрөгийгн төсөвт өртөг бүхий үерийн далангийн ажлыг 2011 онд эхлүүлэхэд шаардагдах 448.7 сая төгрөгийг 2012 оны төсөвт тусгасан.
                                           Дөрөв. Өвөрхангай аймаг  

1

2010 онд ажил нь эхэлсэн Хархорин сумын инженерийн шугам, сүлжээний ажлыг  дуусгах арга хэмжээ авах

2011-2012

ЗТБХБЯ, СЯ

Инженерийн шугам сүлжээ,төвлөрсөн ус хангамжийн систем, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлыг дуусгахад шаардгадах 2,493.8 сая төгрөгийг 2011 оны төсөвт тусгасан.
                                            Тав. Хэнтий аймаг  

1

Өндөрхаан-Норовлин-Ульхан-Дадалын чиглэлийн хатуу хучилттай замын зураг төсөл хийх санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011-2012

ЗТБХБЯ, СЯ

Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн 200 км, Норвлин-Баян-Уул чиглэлийн 100 км замын зураг төсөл боловсруулах, барих ажлыг Концессийн хуулийн дагуу хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийхээрЗасгийн газрын 2010 оны 198-р тогтоолоор шийдвэрлэсэн.
                                            Зургаа. Дорнод аймаг  

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байр барих хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011-2012

ЗГХЭГ, СЯ

2011 оны төсөвт 40.0 сая төгрөг тусгаж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 2012 онд ЗГ-аас УИХ-д өргөн барьсан төсвийн төсөлд 1.0 тэрбум төгрөг тусган өргөн барьсан. Гэвч УИХ-аар төсвийг хэлэлцэх явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-ын барилгад төсөвлөсөн 1.0 тэрбум төгрөг хасагдаж, өөр арга хэмжээнд шилжсэн.

2

1.3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлыг 2011 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө дуусгах

2011

БСШУЯ, СЯ

1,463.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 640 хүүхдийн барилгыг дуусгахад шаардагдах хөрөнгө 288.6 сая төгрөгийг 2011 оны төсөвт тусгасан боловч гүйцэтгэлээр 139.4 сая төгрөгийн ажлын санхүүжилт хийгдсэн.

3

Аймгийн төвд шинээр ашиглалтад орох хөгжимт, жүжгийн театрын тайзны гэрэлтүүлэг, дуу авианы тоноглол, үзэгчдийн сандал зэрэг тоног төхөөрөмж худалдан авахад шаардагдах 600.0  сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

2012 оны улсын төсөвт соёлын салбарын төсөвт байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн зардалд 5,650.0 сая төгрөгийг тусгасан бөгөөд үүнийг БСШУ-ны сайдын тушаалаар задаргааг батлан хэрэгжүүлнэ.
                                             Долоо. Өмнөговь аймаг  

1.

Батмөнх Даян хааны нэрэмжит талбай байгуулахад шаардлагатай байгаа 250.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

Уг ажлыг аймаг бүрт улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалтын ажилд зориулж олгох 1.0 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрээс шийдвэрлүүлэх чиглэл баримталсан.
                                            Найм. Баянхонгор аймаг  

1

Номундалай цогцолбор сургуулийн хичээлийн байрны их засварт шаардагдах 150.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011-2012

БСШУЯ, СЯ

Боловсролын салбарын төсөвт байгууллагуудын их засварын ажилд улсын төсвөөс 2012 онд 12,011.0 сая төгрөгийг төсөвт тусгуулсан бөгөөд их засварын ажлын задаргааг БСШУ-ны сайдын тушаалаар батлан хэрэгжүүлнэ.

2

Баянхонгор хотод шинэ суурьшлын бүс бий болгох ерөнхий төлөвлөгөөний зураг, төсөл хийлгэх 85.0 сая төгрөгийн  хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011-2012

ЗТБХБЯ, СЯ

2012 оны төсөвт Сангийн сайдын багцад батлагдсан зураг төсвийн ажлын жагсаалтад “Шинэ сумын төв” төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулж 238.4 сая төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсан.
                                           Ес. Булган аймаг  

1

Аймгийн төвд өвс тэжээл, хүнсний нөөцийн газар байгуулах 4.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012-2014

СЯ, ОБЕГ

ЗГ-ын 2011 оны 95 дугаар тогтоолоор шийдвэрлэсэн улсын нөөцийн бараа, материал, өвс тэжээл, техник, хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг үе шаттайгаар 2011 оны төсвийн тодотгол, 2012 оны төсөвт тусгасан. Тухайлбал, 2012 онд улсын нөөцөд бүрдүүлэх хүнс, бараа, тоног төхөөрөмж, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх хөрөнгийн зардалд нийт 22.3 тэрбум төгрөг төлөвлөв. Үүнээс 5.0 тэрбум төгрөг нь нөөцийн барааг шинэчлэх зорилгоор 2012 онд борлуулах орлогын эх үүсвэрээс, 17.3 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр тус тус төсөвт тусгав.

2

Хутаг-Өндөр суманд сургуулийн өргөтгөлийн барилга шинээр барихад шаардагдах 250.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2012

БСШУЯ, СЯ

Боловсролын салбарын дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдсан тул 2012 оны төсөвт орж чадаагүй. Уг барилгыг БСШУЯ 2013 оноос эхлүүлэхээр тооцжээ.

 

 

 

 

Засгийн газрын 2011 оны 200 дугаар

  тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД С.БАТБОЛД ТӨВ, ХЭНТИЙ, СҮХБААТАР, ДОРНОД

АЙМАГТАЖИЛЛАСАН МӨРӨӨРАВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Авах арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцах

байгууллага

Хэрэгжилтийн байдал

Нэг. Төв аймаг  

1

Аймгийн цагдаагийн газрын албан хаагчдын орон сууцны бондын хүүгийн төлбөр болох 75.6 сая төгрөгийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011-2012 он

СЯ, ЗТБХБЯ

2012 оны төсөвт төрийн албан хаагчдын орон сууцны бондын хүүгийн төлбөрт нийт 12,473.0 сая төгрөгийг тусгасан.
Гурав. Сүхбаатар аймаг  

1

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын байр худалдан авахад шаардагдах 450.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011 он

СЯ, ЗГХЭГ

ЗГ-аас УИХ-д өргөн барьсан 2012 оны төсвийн төсөлд Баруун-Урт сумын ЗДТГ-ын барилга барихад зориулж  450.0 сая төгрөг тусгасан боловч УИХ-аар төсөв хэлэлцүүлэх явцад хасагдсан.
Дөрөв. Дорнод аймаг  

1

Чойбалсан хотод хүүхдийн парк шинээр барьж эхэлсэнтэй холбогдуулан тоглоом худалдан авах, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахад 450.0-500.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011 он

СЯ

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардал болон Дорнод аймагтай харилцдаг БНХАУ-ын  аймгуудын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоглоомын асуудлыг шийдвэрлэсэн.

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 202 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

 

д/д

Аймаг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцсан байгууллага

Нийт өртөг /Сая төгрөг/

Хэрэгжилтийн байдал

Тайлбар

Эхлэх дуусах хугацаа

2011 оны төсөвт тусгасан

2011 оны төсвийн тодотголд тусгасан

2012 оны төсөвт тусгасан

1.

Архангай аймаг 1. Аймгийн төвийн номын сан болон 1 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн барилга барихад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

 

 

 

СЯ, БСШУЯ

1,500.0

860.0

 

 

2011-2012

 

2011-2012

 

 

120.0

60.0

407.0

400.0

443.0

460.0

Номын сангийн барилгад 2012 онд 443.0 саяыг тусгасан.

 

Цэцэрлэгт 2012 онд 460.0 саяыг тусгасан.

2.

Хөвсгөл аймаг 1. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засварт шаардагдах 300.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭМЯ

300.0

2011

300.0

Засварын ажлыг 2011 онд гүйцэтгэсэн.
2. Хатгал-Мөрөнгийн автозамыг дуусгахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

19.371.0

2008-2013

8.199.9

7,103.5

6,589.9

Уг замд 2012 онд 6,589.9 саяыг тусгасан бөгөөд 2013 онд бүрэн дуусгахаар төлөвлөсөн.
3. Мөрөн-Тэрхийн цагаан нуур чиглэлийн хатуу хучилттай автозамыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр хувийн хэвшлээр бариулах асуудлыг судлах

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

38.000.0

2011-2013

510.0

360.0

2,000.0

2012 онд уг замд 2.0 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд 2013 онд дуусгана.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увс аймаг

1. Улаангом хотод дулааны 2 дахь эх үүсвэр шинээр барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭБЭХЯ

15.124.2

2011-2012

1.150.0

 

7,950.0

7,824.8

2012 онд 7.8 тэрбум тусгасан.
2. Улаангом-Хяргас нуурын дагуухь улсын чанартай 100 км замыг хатуу хучилттай болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

38.000.0

2011-2013

510.0

1,010.0

15,180.0

Уг замыг 2014 онд дуусгахаар төлөвлөсөн бөгөөд 2012 онд 15.2 тэрбум төгрөг тусгасан.
3. Боршоогийн хилийн боомтыг хилийн боомтын үлгэрчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тохижуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж  шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

7,850.0

2011-2014

225.0

750.0

1,000.0

2011 онд ажлыг эхлүүлсэн. Эхний ээлжинд Боршоо боомтын ерөнхий төлөвлөгөөг хийж, ажилчдын орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэсэн.
4. Нисэх буудлын хатуу хучилттай хөөрч, буух зурвас болон хамгаалалтын хашаа, үерийн далан барих ажлыг хугацаанд нь чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2010

СЯ, ЗТБХБЯ

11,498.7

2008-2011

280.5

Онгоцны зурвасын ажлыг 2011 онд бүрэн дуусгасан.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Өлгий аймаг

1. Өлгий сумын ахлах 1 дүгээрсургуулийн 920 суудалтай хичээлийн байр барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, БСШУЯ

2,800.0

2011-2012

120.0

600.0

2,200.0

2012 онд сургуулийн барилгыг бүрэн дуусгана.
2. Хилийн Даян, Улаан-Уулын боомтоос Цагааннуур, Улаанбайшинт боомт хүртэлх хатуу хучилттай автозамыг барих асуудлыг судлах

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

1,500.0

2011

1,500.0

2012 оны төсөвт “Хилийн боомт чиглэлийн авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий/” арга хэмжээнд 1.5 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.
3. Аймаг дахь радио өргөн нэвтрүүлгийн станцын тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн шинэчлэх асуудлыг судлах

2011

СЯ, МХХТГ

550.0

2012

550.0

Радио өргөн нэвтрүүлгийн станцын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий/ арга хэмжээнд 2012 онд 550.0 саяыг төсөвлөсөн.

 

4. Өлгий хотод хүүхэд, залуучуудын парк шинээр байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ХТГ

2012

56.5

Сангийн сайдын 2012 оны багц дахь зураг төсвийн хөрөнгөнөөс зургийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ховд аймаг

1. БНХАУ-аас Алтай, Үенч, Булган сумдын импортолж байгаа цахилгааны үнэ, үүссэн өрийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2010

62.0

2011

2. Өвлийн бэлтгэл хангах хүрээнд дулааны станцын зуухны шинэчлэлд шаардагдах 270.0 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2010

СЯ, ЭБЭХЯ

14,000.0

2011-2013

1,150.0

1,000.0

3,374.8

2011 онд гүйцэтгэгч шалгарч чадаагүйгээс одоогоор ажил эхлээгүй байна. ДС-ын барилгын гүйцэтгэгчийг 2012 онд шалгаруулаад байна.
3. “Ахмадын соёлын өргөө” барихад шаардагдах 196.0 сая төгрөгийн нэмэлт хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2010

СЯ

482.5

2008-2011

196.0

196.0

Уг барилгыг 2011 онд дуусгасан.
4. Ховд хотын замын шинэчлэл, засварт шаардагдах 4.0 тэрбум, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлд шаардагдах 1.5 тэрбум төгрөгийг 2011 оны улсын төсвийн төсөлд тусгах  

2011

 

СЯ, ЗТБХБЯ

 

4,000.0

 

2011

 

1.200.0

 

2,800.0

 

Замын ажлын үлдэгдэл хөрөнгийг 2011 оны тодотголоор бүрэн шийдэж, ашиглалтад оруулсан.
5. Ховд хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлд шаардагдах 1.5 тэрбум төгрөгийг 2011 оны улсын төсвийн төсөлд тусгах

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

3,500.0

2011

420.0

1,400.0

Цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг 2011 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2012 онд ЗГ-аас төсөвлөсөн хөрөнгө төсвийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх шатанд өөр төсөлд шилжсэн.

6.

Говь-Алтай аймаг 1. Тайширын усан цахилгаан станцыг бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах бэлтгэлийг хангах, туршилт хийхэд шаардагдах 350.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2010

СЯ, ЭБЭХЯ

350.0

2011

350.0

Уг арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг 2011 оны төсвийн тодотголд тусгаж шийдвэрлүүлсэн.
2. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан Алтай хотын ундны усны шинэ худгийг төвийн шугамтай холбох 2.2 км шугам татахад шаардагдах 280.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх 2010 СЯ        

Алтай хотыг ундны цэвэр усаар хангах ажлын хүрээнд Тайширын УЦС-аас цэвэр усны шугамыг улсын төсвөөс дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр гүйцэтгүүлэхээр ТӨХ гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн.
3. “Алтай” чуулгын барилгын ажилд дутагдаж байгаа 1.718.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011

СЯ, БСШУЯ

2.850.0

2008-2011

1.000.0

1,000.0

1,718.0

2012 онд үлдэгдэл хөрөнгийг тусгаж, ашиглалтад оруулахаар тооцсон.
4. Тайшир суманд соёлын төвийн барилга шинээр барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, БСШУЯ

350.0

2011-2012

30.0

100.0

250.0

2012 онд ашиглалтад оруулахаар тооцсон.
5. Тайширын усан цахилгаан станцын ажилчдын орон сууц, конторын барилгыг барихад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭБЭХЯ

807.6

2011

807.6

497.2

Есөнбулаг суманд баригдахаар 2011 оны төсвийн тодотголоор байршил нь  өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалан 2011 онд бус 2012 онд дуусахаар болсон.

7.

Завхан аймаг 1. авхан аймагУлиастай-Доной чиглэлийн 35 км хатуу хучилттай зам барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЗТБХБЯ

12.250

2011-2013

1.050.0

3,050.0

3,310.0

Уг замыг 2013 онд дуусгана.
2. Аймгийн төвийн гэр хорооллын 2.5 км замыг засварлахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2010

СЯ, ЗТБХБЯ

1,950.0

2012-2013

1,462.0

Аймгийн төвийн зам засварын ажлыг 2012 онд эхлүүлж, 2013 онд дуусгана.
3. Аймгийн цаг уур, орчны шинжилгээний албаны конторын их засварт шаардагдах 70.0 сая төгрөгийг 2011 оны улсын төсвийн төсөлд тусгах

2010

СЯ, БОАЖЯ

70.0

2011

70.0

 

70.0

2011 оны 8 сард засварын ажлыг улсын комисс хүлээнв авсан.

8.

Баянхонгор аймаг 1. Аймгийн халдвартын эмнэлэг шинээр барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭМЯ

715.9

2011-2012

90.0

300.0

415.9

Уг барилгыг 2012 онд ашиглалтад оруулна.

9.

Өвөрхангай аймаг 1. Арвайхээр хотын дулаан, цэвэр, бохир усны инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэн өргөтгөхөд шаардагдах 3.4 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЗТБХБЯ, ЭБЭХЯ

2,545.4

2012-2013

689.6

Уг ажлыг 2012 онд эхлүүлнэ.
2. Сайн ноён хан Т.Намнансүрэнгийн музейг барьж байгуулахад шаардагдах 240.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

СЯ, БСШУЯ

240.0

2011

72.0

240.0

Музей байгуулахад шаардагдах хөрөнгийг 2011 оны тодотголоор бүрэн шийдвэрлэсэн.
3. Нарийнтээл, Тарагт сумдад эмнэлэг шинээр барихад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭМЯ

456.0

2011-2012

136.8

456.0

Эмнэлэг барихад шаардагдах хөрөнгийг 2011 оны тодотголоор бүрэн шийдвэрлэсэн.

  4. Аймгийн дулааны цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулахад шаардагдах 300.0 сая төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭБЭХЯ

297.0

2011-2012

40.0

150.0

147.0

Сангийн сайдын багцын 2011 оны төлөвлөгөөн дэх зураг төсвийн зардлаас санхүүжүүлж, 2012 онд бүрэн дуусгана.
5. Богд сумыг төвийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭБЭХЯ

1,296.5

2011-2012

750.0

1,296.5

Баруунбаян-Улаан-Богд сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ-ын ажлыг дуусгахад шаардагдах хөрөнгийг 2011 онд шийдсэн.
6. Хархорин суманд спортын цогцолбор шинээр барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, ЭМЯ

500.0

2012

500.0

2012 онд спорт цогцолбор барих ажлыг эхлүүлж, мөн онд дуусгахаар эх үүсвэрийг тусгасан.
7. Өндөр гэгээн Занабазарын хөшөө бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж шийдвэрлэх

2011

СЯ, Шадар сайд

1,000.0

2011-2012

150.0

1,000.0

2011 оны тодотголоор цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөрөнгийг бүрэн тусгаж, ашиглалтад оруулсан.

10.

 

Бусад

1. ОХУ-аас “ББЭХС систем” ХК-ийн импортоор авч байгаа цах. эрчим хүчийг гааль болон НӨАТ-с чөлөөлөх, 2008 онд үүссэн гааль болон НӨАТ-ын 418.9 сая төгрөг, 2009 онд үүссэн НӨАТ-ын 367.4 сая төгрөг, 2010 онд үүссэн гааль болон НӨАТ-ын 340.3 сая төгрөгийн, нийт 1.126.7 сая төгрөгийн өрийн асуудлыг судалж шийдвэрлэх

2010

СЯ, ЭБЭХЯ

       

Уг асуудлыг Засгийн газрын нөөц хөрөнгөнөөс гаргуулахаар санал боловсруулан ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 256 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

1.

Булган аймаг 1. Аймгийн ЗДТГ-ын барилга барих (2.4 тэрбум төгрөг)  

2011-2012

 

СЯ, ЗГХЭГ

 

2.345.0

 

2011-2013

40.0

40.0

1,800.0

Барилгын ажил 2011 онд эхэлсэн бөгөөд 2012 онд бүрэн дуусгахаар аймгийн ЗДТГ шийдвэрлэсэн.

2.

Орхон аймаг 1. Аймгийн цэнгэлдэх хүрээлэн барихад шаардагдах  1.1 тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэх

2011

СЯ

2,300.0

2010-2011

1,100.0

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ажлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн 2011 оны 5 сард ашиглалтад оруулсан.

3.

Сэлэнгэ аймаг 1. Алтанбулаг сумын ЗДТГ-ын барилга шинээр барих                                                                                  (320.0 сая төгрөг)

2011

СЯ, ЗГХЭГ

350.0

2011-2012

175.0

350.0

Барилгыг дуусгахад шаардагдах хөрөнгийг 2011 оны төсвийн тодотголоор бүрэн шийдсэн.
Ерөө сумын Бугант тосгоны халаалтын алдагдлыг төсөвт тусган шийдвэрлэх (185.0 сая төгрөг)

2011

СЯ

2011

 

Тосгоны халаалтын алдагдлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх асуудлаар ЗГ-ын шийдвэр гаруулахаар СЯ-наас 2010-12-7-нд ЗГХЭГ-т албан тоотоор хандсан.

4.

Дундговь аймаг Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн барилгыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барих                   (313.2 сая төгрөг)

2011-2012

СЯ, НХХЯ

550.0

2012

550.0

Барилгыг 2012 онд эхлүүлэх бөгөөд мөн онд нь багтаан дуусгахаар хөрөнгийг шийдвэрлэсэн.