Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Гадаад албан томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын хэмжээ

1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ” Гадаад оронд болох хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэг ажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын нийт  хэмжээ”-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлэхээр тогтоосугай.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг шинэчилсэн зардлын хэмжээг мөрдөх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай