Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулахад төрийн захиргааны байгууллагаас гаргах эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилтот үзүүлэлтүүдийн тооцоо мэдээллийн маягтын заавар

January 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулах нийтлэг загварын дагуу үндсэн чиглэлийн төсөл, хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулахад төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тухайн салбар, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлд болон дунд хугацааны төсөөллүүдийн тооцоог үнэн зөв гаргахад зааврын гол зорилго оршино. Маягтаар авах тооцоо, үзүүлэлтүүд нь Монгол улсын хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход чиглэнэ.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулахад төрийн захиргааны байгууллагаас гаргах эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилтот үзүүлэлтүүдийн тооцоо мэдээллийн маягтын заавар