Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам/2007/

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол улсын сангийн сайдын Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам батлах тухай тушаал

Монгол улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас авч буй үээлийн хөрөнөөр санхүүжих төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн удирдлага, зохион байгуулалт , оролцогч этгээдүүдийн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон төслийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын сангийн сайдын Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам батлах тухай