Зарлагын ангилалын тайлбар

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Тодорхойлолт: Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд батлагдсан төсвөөс төсвийн эрх захирагчдын үйл ажиллагаа болон бусад гэрээт ажлын үр дүнг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан  мөнгөн зарлагыг төсвийн зарлага гэнэ.

Зарлагын ангилал

Төсвийн зарлагыг мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж, Олон улсын валютын сангаас эрхлэн гаргадаг Засгийн газрын санхүүгийн статистикийн аргачлалын зардлын ангилал, төсвийн төлөвлөлтийн өнөөгийн түвшин зэргийг үндэслэн  ангилна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Зарлагын ангилалын тайлбар