Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлт

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол дахь төсвийн шинэчлэлийг цаашид:

  • Макро түвшинд – төсвийн тогтолцооны түвшин хооронд буюу төр болон орон нутгийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсөв хоорондын харилцааны шинэчлэл
  • Мезо түвшинд – засгийн газар, төр, санхүүгийн байгууллагууд, орон нутаг, салбарын яамд, агентлагийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсвийн үйл явцын шинэчлэл
  • Микро түвшинд – салбарын дотоодод буюу яамд, агентлаг, улсын болон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах,  төсвийн нэгж дэх шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлт, салбарын болон яамны төсвийн хязгаарын зорилго

Дээрээс доош, дороос дээш чиглэсэн төсвийн төлөвлөлтийг нийцүүлэхэд дээрээс доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлттэй холбогдон гарах эрсдэлүүд