Хөтөлбөрт төсөвлөлийг орон нутгийн төсөвтэй уялдуулах нь:

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Хөтөлбөр төсөвлөлийн давуу ба сул

  1. Шинж чанар: Нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт
  2. Тавигдах асуулт: Ямар үр дүнд хүрэх вэ?
  3. Шалгуур: Төсвийн төлөвлөлтөөр Э/З, Н. үр ашгийг хангах

Давуу тал:

•       Орцын эсрэг заавал чанар, үр дүн шаарддаг

•       Гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь гарц буюу бүтээгдэхүүн

•       Үйлчилгээний зорилтот түвшинг менежерүүдийн өмнө тодорхой болгодог.

Сул тал:

•       Шинжилгээ  шаарддаг, техник ажилбар их, уян хатан бус, хатуу зориулалттай. (Ring-fencing approach).

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Хөтөлбөрт төсөвлөлийг орон нутгийн төсөвтэй уялдуулах нь: