ТӨСӨВ БОЛОН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН УЯЛДАА ХОЛБОО

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн уялдаа холбоог сайжруулахад дараах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. Үүнд:

-Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан бодлогын болон төсөв, эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй уялдуулах.

-ЭЗНХҮЧ-ийн бодлогын зорилтууд нь Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн баримт бичигт нийцсэн байх.

-ЭЗНХҮЧ-д тусгагдах улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих болон гадаад зээл тусламжийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг тодорхой төсөвт өртөгтэй нь тусгах.

-8.1.1-д заасан бичиг баримтууд хоорондоо нягт уялдсан байх шаардлагын үүднээс ЭЗНХҮЧ-д тусгах хөрөнгө оруулалтууд нь ТЭЗҮ-тэй байх шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

ТӨСӨВ БОЛОН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН УЯЛДАА ХОЛБОО