Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд тухайн жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага цаг хугацаа алдалгүй, шуурхай, үр ашигтай […]

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ – Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хуулийн 8.1.4 дүгээр заалт болон “Засгийн газрын санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргах” гэсэн 9.1.5 дугаар заалтын дагуу УСНББОУ-н тунхаглалын гарын авлагын УСНББОУС 1 “Санхүүгийн тайлангийн толилуулга”-ыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох Засгийн газрын шугамаар […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – Тариф шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф Төр, засгийн үйлчилгээ аж ахуйг эрхлэх газрын харъяа Авто баазаас төр засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тарифыг хавсралтын дагуу шинэчлэн баталсугай. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлэх тээврийн үйлчилгээнд мөрдөх үнэ тариф

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний үнэ, тарифын өөрчлөлттэй уялдуулан улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, байрны  зардлын нийт  хэмжээг аймагт 15500, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 23500 төгрөгөөр, төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоногийн зардлыг аймаг […]

Монгол улсын сангийн сайдын тушаал – гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

March 3, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаад албан томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын хэмжээ 1. Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 188 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ” Гадаад оронд болох хурал, зөвлөгөөн, уулзалт, яармагт оролцох, гэрээ хэлэлцээр хийх, туршлага судлах зэрэг ажлаар гадаад оронд явагчдын гадаад томилолтын замын хоног, зочид буудлын зардлын нийт  хэмжээ”-г хавсралтын дагуу шинэчлэн баталж, […]

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулахад төрийн захиргааны байгууллагаас гаргах эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилтот үзүүлэлтүүдийн тооцоо мэдээллийн маягтын заавар

January 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулах нийтлэг загварын дагуу үндсэн чиглэлийн төсөл, хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулахад төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тухайн салбар, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлд болон дунд хугацааны төсөөллүүдийн тооцоог үнэн зөв гаргахад зааврын гол зорилго оршино. Маягтаар авах тооцоо, үзүүлэлтүүд нь Монгол улсын хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдийг […]

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг

October 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг “Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Ажлын үнийн санал авах жишиг баримт бичиг”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барааны үнийн санал авах жишиг баримт бичиг/

Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам

September 19, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

May 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”-ыг баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”