Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг”-ийг баталлаа. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай” Сангийн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 78 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

“ИХ ӨСӨЛТ”-ИЙН СУУРИЙГ ОНОВЧТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Бид 2013 оноос эхлэх эдийн засгийн их өсөлтөд бэлэн үү? Бэлэн биш учир нь дээрх гацаа, саадууд дотроос тэргүүн ээлжинд тээвэр ложистик (төмөрзам, автозам), эрчим хүчний суурь дэд бүтцийн хүчин чадлыг 2013-2014 он гэхэд нэмэгдүүлсэн байх шаардлагатай. Дээрх хугацаанд нэмэгдүүлж чадахгүй бол эдийн засгийн өсөлт бус эдийн засгийн тогтворгүй байдал бий болж, хямрал үүснэ. •2007-2008 […]

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ТАТВАРЫН ОРЧИН

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2 дугаар бүлэг буюу  Татварын орчинтой холбоотой хэсгийг Монгол Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татварын хуульд бүрэн нийцүүлэн боловсруулсан. Хөрөнгө оруулагчид үл тогтворжуулсан татваруудыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмаар ногдуулахаар тусгасан. “Тогтворжуулсан татвар” гэж юу вэ? “тогтворжуулсан татвар” гэж Гэрээний 2.1-д тодорхойлсоныг хэлнэ. “тогтворжуулсан” гэж Татварын хувь, хэмжээг бууруулахаас бусад тохиолдолд энэ Гэрээ […]

Төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлага

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын төсөв бэлтгэх процесс богино болон дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох, зарлагыг үр дүн, гарцад чиглүүлэх замаар төсвийн зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэж бүхэлдээ шинэчлэгдэж байна. Энэхүү төлөвлөлтийн шинэ аргачлалын дагуу төсвөө бэлтгэхэд нь салбарын яамд болон бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад туслах зорилгоор төсвийн дунд хугацааны төлөвлөлтийн гарын авлагыг боловсрууллаа. Гарын авлагад төлөвлөлтийн […]

Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр орлого хүлээн авах, Төрийн сангийн  бүртгэлийн данснаас бэлэн мөнгөний зузаатгал авах, төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө болон үнэт цаасны зарцуулалтад хяналт тавих, арилжааны банкны төлбөрийн картыг бж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Энэхүү журмаар төсвийн эрх захирагчдад Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. “Төрийн сан гэж төсвийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий зорилгоор байгуулагдсан Сангийн яамны төрийн сангийн газар,  Нийслэл дүүргийн засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс, аймгийн  засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс, сумын төрийн сангийн […]

Архивын баримт бичиг бэлтгэх гарын авлага

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

АРХИВЫН ТУХАЙ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ Энэхүү зааврыг Сангийн яам, түүний системийн байгууллагууд /цаашид “байгууллага” гэх/- ын үйл ажиллагааны дүнд бий болсон баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, яамны архивт хүлээж авахад дагаж мөрдөнө. Архивын баримтыг хүлээн авах, хадгалж хамгаалах, зориулалтын дагуу ашиглуулах үүрэг бүхий байгууллага нэгжийг архив гэнэ. Өөр хоорондоо гарал үүсэл, учир зүйн холбоотой, […]

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Гадаадын зээл, тусламжийн холбогдолтой мэдээ, тайланг бүртгэх, нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмыг дагаж мөрдөнө. 1.2 Гадаадын зээл, тусламжийн нэгдсэн мэдээллийн санг Зээл, тусламжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд байгуулна. 1.3 Монгол улсын байгууллага. иргэдийн […]

Төсвийн мониторинг

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн мониторинг хийхэд  нөлөөлж байгаа сөрөг  хүчин зүйлс Төсөвт тавих иргэдийн хяналтыг бэхжүүлэх тухайлбал, төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтын үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо сул Төсвийг хүрэх үр дүн. Хийх ажлын хэмжээгээр батлаж, түүний дагуу тайлагнадаггүй Төсвийн иж бүрэн тоо, мэдээллийг олон нийтэд илүү өргөн хүрээнд хүргэх, төсвийн тодорхой хөтөлбөрийн хүрээнд мониторинг хийх  боломж тааруу Төсвийн […]

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Энэхүү журмаар гадаад орон, олон улсын байгууллагаас олгосон хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй, техник туслалцааны тусламжийн хүрээнд нийлүүлэгдэж буй барааг бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.2 Гадаадын тусламжийн барааг “Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүртгэж, […]

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд тухайн жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцыг захиалагч байгууллага цаг хугацаа алдалгүй, шуурхай, үр ашигтай […]

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам Нийтлэг үндэслэл Урьдчилан төлөвлөх, нарийвчлан тооцож төсөвт тусгах боломжгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан төсвийн жилийн явцад шаардагдаж болзошгүй төсвийн зардлыг нөхөн санхүүжүүлэх, тухайн шатны засаг дарга хуулиар тогтоосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зориулалт бүхий орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах гүйцэтгэлийг тооцоход энэхүү нийтлэг журмыг […]

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын дундаж цалин, хэрэглээний үнийн индексийн харьцаа Засгийн газрын тогтоолоор 1992-2008 онд нийт 21 удаа төрийн болон төсөвт байгууллагад ажиллагчдын цалинг тодорхой хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн байна. Цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний  үр дүнд төрийн албан хаагчдын цалингийн сан 1991-2008 онд 1.8 тэрбум  төгрөгөөс 556.8 тэрбум төгрөгт хүрч 309 дахин нэмэгдсн байна. […]

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол – Төсвийн зарлагын ангилал

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилал”-ыг 1 дүгээр, “Төсвийн зарлагын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 2 дугаар, “Төсвийн орлогын эдийн засгийн ангилал”-ыг 3 дугаар, “Төсвийн орлогын ерөнхийлөн захирагчдын ангилал”-ыг 4 дүгээр, “Төсвийн зарлагын хөтөлбөрийн ангилал”-ыг 5 дугаар, “Төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангилалын заавар”-ыг 6 дугаар, хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Монгол […]

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ – Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар

March 8, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай” хуулийн 8.1.4 дүгээр заалт болон “Засгийн газрын санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу гаргах” гэсэн 9.1.5 дугаар заалтын дагуу УСНББОУ-н тунхаглалын гарын авлагын УСНББОУС 1 “Санхүүгийн тайлангийн толилуулга”-ыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох Засгийн газрын шугамаар […]

« Өмнөх хуудасДараахь хуудас »