Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлт

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол дахь төсвийн шинэчлэлийг цаашид: Макро түвшинд – төсвийн тогтолцооны түвшин хооронд буюу төр болон орон нутгийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсөв хоорондын харилцааны шинэчлэл Мезо түвшинд – засгийн газар, төр, санхүүгийн байгууллагууд, орон нутаг, салбарын яамд, агентлагийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсвийн үйл явцын шинэчлэл Микро түвшинд – салбарын дотоодод […]

ТӨСӨВ БОЛОН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН УЯЛДАА ХОЛБОО

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн уялдаа холбоог сайжруулахад дараах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. Үүнд: -Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан бодлогын болон төсөв, эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй уялдуулах. -ЭЗНХҮЧ-ийн бодлогын зорилтууд нь Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн баримт бичигт нийцсэн байх. -ЭЗНХҮЧ-д тусгагдах улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих болон гадаад зээл […]

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар цаашид төрөөс дараах  хоёр чиглэлээр дараах өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийхээр төлөвлөж  байна. 1.         Эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох •       Нэр томъёог тодорхой болгоно. •       Улсын төсвөөс нийгэм, эдийн засгийн томоохон  төсөл, хөтөлбөрүүдийг л хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлдэг болно. •       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх орон нутгийн эрх мэдлийг дээшлүүлж, төсөвт өртөг багатай иргэний барилга, байгууламж, […]

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн орлогын бодлого нь төсвийн тэнцвэрт харьцааг хадгалах хэмжээнд орлогын боломжит эх үүсвэрүүдийг бүрэн дайчлах, төсвийн орлогын тогтвортой бааз суурийг өргөжүүлэх, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд төсвөөс санхүүжигдэх ажиллагааг хэвийн явуулах эх үүсвэрийг бүрдүүлэх бодлого баримтална.   Мөн орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах, орон нутгийн төсвийн орлогын эх […]

ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр гэдэг нь бодлогын зорилгыг хангахад чиглэсэн өөр хоорондоо уялдаа бүхий багц үйл ажиллагаа юм. Бүтээгдэхүүний төсөвлөлт нь “юуг” буюу  төр “ямар” үйлчилгээг  иргэдэд хүргэж байна вэ гэдгийг  харуулахыг зорьдог бол   Хөтөлбөрийн төсөвлөлт  нь бүтээгдэхүүнд чиглүүлэн төсөвлөхийн зэрэгцээ   төр “Яагаад” эдгээр үйлчилгээг иргэдэд хүргэж  байна вэ гэдэгт ач холбогдол өгдөг . Хөтөлбөрийн төсөвлөлт нь дунд […]

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх: Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлууд

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлага – Төсөв нь зөвхөн хяналт тавих хэрэгсэл гэсэн ойлголтоос илүү улсын орны Засгийн газрын дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөр, зорилго, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх үүргийг илүү чухалчилж үзэх болсон. -Бусад улс орнууд төсвийн хөрөнгийг төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх үр дүнг харгалзан хуваарилах чиг хандлага бий […]

Хөтөлбөрт төсөвлөлийг орон нутгийн төсөвтэй уялдуулах нь:

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр төсөвлөлийн давуу ба сул Шинж чанар: Нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөлт Тавигдах асуулт: Ямар үр дүнд хүрэх вэ? Шалгуур: Төсвийн төлөвлөлтөөр Э/З, Н. үр ашгийг хангах Давуу тал: •       Орцын эсрэг заавал чанар, үр дүн шаарддаг •       Гүйцэтгэлийн хэмжүүр нь гарц буюу бүтээгдэхүүн •       Үйлчилгээний зорилтот түвшинг менежерүүдийн өмнө тодорхой болгодог. […]

Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төв, орон нутгийн засгийн чиг үүрэг: -Төв засгийн газар нь нэгдмэл улсын хэмжээнд иргэн бүртээ  чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, бүс нутгийн хөгжил, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, улсын батлан хамгаалах төрийн гадаад бодлого чиглэл, төсөв санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. -Орон нутаг нь тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, […]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулахын тулд: -Төрийн үйлчилгээний стандартыг тогтоох баг, сум, аймгийн чиг үүрэг барилга байгууламжийн хэв маяг -Төсвийн норм нормативыг боловсронгуй болгох Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ-ийн илтгэлүүд

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийг яагаад 3 жилээр төлөвлөх хэрэгтэй вэ? Салбарын стратеги, мастер төлөвлөгөө нь урт болон дунд хугацааны төлөв, зорилтыг агуулж байдаг ба тэдгээр нь нэг жилийн хугацаанд биелэгдэх зорилт биш билээ. Иймд салбарын бодлого, зорилтыг бүрэн биелүүлэх нөхцөлийг хангах үүднээс шаардагдах хөрөнгийн нөөцийг дунд хугацаагаар төсөвлөж тооцоолох нь чухал. Энэ зарчмыг ‘хөрөнгийг урьдчилан таамаглах’ гэж нэрлэнэ. […]

ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Засгийн газар төсвийн шинэтгэлийг дараах чиглэлээр явуулах бодлого баримталж  ажиллаж байна. Үүнд: Нэгд, нийт эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд  төсөвлөлийн сайн туршлага, олон улсын нийтлэг жишгийг нэвтрүүлэх. Үүний тулд  төсвийг өөрийг нь тогтворжуулах шилдэг арга хэрэглэх; Хоёрт, төсвийн харилцааны бүх үе шатны үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгож, төсөв боловсруулалт,  гүйцэтгэлийн хангалт, […]

Зарлагын ангилалын тайлбар

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Тодорхойлолт: Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд батлагдсан төсвөөс төсвийн эрх захирагчдын үйл ажиллагаа болон бусад гэрээт ажлын үр дүнг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан  мөнгөн зарлагыг төсвийн зарлага гэнэ. Зарлагын ангилал Төсвийн зарлагыг мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж, Олон улсын валютын сангаас эрхлэн гаргадаг Засгийн газрын санхүүгийн статистикийн аргачлалын зардлын ангилал, төсвийн төлөвлөлтийн өнөөгийн түвшин зэргийг үндэслэн  ангилна. Дэлгэрэнгүйг […]

Төсвийн хүрээний мэдэгдэлийн тухай

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ШААРДЛАГА, ЗОРИЛГО Дунд хугацаанд төсвийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд төсөв зохиох, хэрэгжүүлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах, төсвийн төлөвлөлт, удирдлагыг боловсронгуй болгох,  төсвийн сахилга батыг сайжруулах, улсын төсвийн тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, батлагдсан төсвийг тоон хязгаарт барьж ажиллах зарчимд шилжих зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа билээ. […]

ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

УРТ БОЛОН ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД Засгийн газрын дунд хугацааны бодлогын гол баримт бичгүүд нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, салбарын баримт бичгүүд болон бусад бодлогын чанартай баримт бичгүүд, Олон Улсын агентлагуудтай байгуулсан гэрээнүүд болно. Түүнчлэн Мянганы Хөгжлийн Зорилтийг […]

Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам/2007/

March 10, 2011 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам батлах тухай тушаал Монгол улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас авч буй үээлийн хөрөнөөр санхүүжих төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн удирдлага, зохион байгуулалт , оролцогч этгээдүүдийн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон төслийн хэрэгжилтэд […]

Дараахь хуудас »